Jämställdhet i arbetslivet

Vi behöver avveckla segregationen mellan olika branscher, stoppa diskrimineringen i arbetslivet och säkerställa att polariseringen inom arbetslivet inte ökar ojämlikheten. De obefogade löneskillnaderna ska utjämnas i snabbare takt. För lika och likvärdigt arbete betalas lika lön oberoende av kön. Vi arbetar för en jämnare fördelning av omsorgsansvaret och en god arbetshälsa. Vi arbetar aktivt för att motarbeta sexuella trakasserier på arbetsplatser. Vi behöver satsa på arbetshälsan inom kvinnodominerade branscher.

 

Våra mål:

 • Utjämningen av de obefogade löneskillnaderna försnabbas genom ett mer effektivt och omstrukturerat likalönsprogram.
 • Lönetransparensen förbättras genom att förstärka jämställdhetslagens bestämmelser om lönekartläggningen.
 • Gränsen för att upprätthålla en jämställdhetsplan på minst 30 anställda i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen sänks.
 • Sysselsättning och lika lön för invandrarkvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnor inom andra minoriteter bör främjas på alla plan.
 • Löneskillnader för kvinnor med funktionsnedsättning och invandrarkvinnor utreds.
 • Mångfalden vid rekrytering ska beaktas via anonym rekrytering och mångfaldsklausuler i arbetsplatsannonser.
 • Den nya integrationslagen verkställs med särskild betoning på tjänster för personer utanför arbetskraften.
 • Det görs obligatoriskt att ta upp sexuella trakasserier i jämställdhetsplaner och handlingsprogram för arbetarskyddet.
 • I arbetarskyddslagen införs en skyldighet för arbetsgivare att förebygga all slags trakasserier, våld och hot om våld, att ingripa i det och att säkerställa att det upphör omedelbart. 
 • Förebyggande av psykosocial belastning införs i lagen om företagshälsovård och arbetarskyddslagen och det utreds hur stöd för den psykiska hälsan kunde ingå i den lagstadgade företagshälsovården.
 • En arbetsgrupp utses för att föreslå lagreformer och ny praxis för att minska diskriminering och övrigt psykiskt våld i arbetslivet.
 • Genusrelaterad yrkesjargong avvecklas. Tjänstetitlar ändras så att de blir könsneutrala.
 • Företagsstöd och projektmedel ska gå jämlikt till företagare, oberoende av kön, och i lika stor utsträckning riktas till kvinnodominerade branscher.
 • Det behövs en lagändring så kvinnliga företagare också kan ansöka om familjeledighetsersättning av FPA för sina egna föräldraskapskostnader. 
 • Kvinnors ekonomiska självständighet bör stärkas. Den ekonomiska politiken, som förändringar i beskattning och sociala förmåner, ska innefatta ett könsperspektiv och analysera olika grupper av kvinnor, så som kvinnliga pensionärer. 
 • Nyanlända kvinnors rätt till arbete ska stärkas. Kvinnorna är nyckeln till att integrera barnen och hela familjen och förebygga utanförskap.
 • Invandrarkvinnor ska ha rätt att integreras och få språkundervisning även om de inte är i arbetslivet.
 • Arbetsrelaterad utbrändhet ska klassas som en diagnos som ger rätt till sjukfrånvaro med ersättning i Finland.