En jämlik skola och utbildning

I Finland är utbildningsområdena kraftigt könssegregerade. Indelningen i mans- och kvinnodominerade branscher till och med förstärks inom vissa branscher. Könssegregationen och könsnormerna inom pedagogiken och utbildningen ska avvecklas genom en könsmedveten småbarnspedagogik, undervisning och högskoleutbildning.

 

Våra mål:

 • Genom hela lärstigen ska arbetet för att avveckla könssegregationen på arbetsmarknaden implementeras.
 • Det införs ett krav på könsmedveten pedagogik och undervisning inom hela lärstigen.
 • Läromedel, även digitala, på svenska tryggas.
 • Läromedlen på alla utbildningsstadier genomgår en könskonsekvensbedömning för att säkerställa att det finns en tillräcklig representation av alla slags människor.
 • Skillnader i inlärningsresultat mellan könen minskas med effektivare åtgärder än för närvarande.
 • Skolornas arbete mot könsrelaterade och sexuella trakasserier, mobbning och våld effektiviseras.
 • Lärarnas och skolpersonalens kunskap om hur man identifierar trakasserier förstärks genom fortbildning.
 • Småbarnspedagogernas, lärarnas och skolpersonalens kunskaper om jämställdhet och genusmedveten undervisning säkerställs på alla stadier.
 • Det görs en utredning om jämställdhetsinnehållet i grundutbildningen och fortbildningen för lärare.
 • I skolornas sexualupplysning läggs större fokus vid sexuell självbestämmanderätt och kroppslig integritet, inklusive samtycke. Inom sexualupplysningen ska även sexuella minoriteter och könsminoriteter inkluderas.
 • Varje grundskola och andra stadiets utbildning ska ha minst en sexualfostrare i personalen som fått lämplig fortbildning.
 • Det lagstadgas om en dimensionering på max 500 elever per skolpsykolog och per kurator.
 • Det möjliggörs att psykiatriska sjukskötare kan jobba jämsides med kuratorer i skolorna. 
 • Resurser tryggas för anställning av skolpsykologer, fortbildning för lärare som tar upp olika diagnoser och dess betydelse i praktiken.
 • Kvoten för psykologistuderande på svenska höjs för att säkerställa att tjänster kan erbjudas på svenska i den utsträckning det behövs.