Trygghet och jämlikhet i samhället

Genom att stifta lagar kan vi främja jämlikhet i samhället och stärka tryggheten för kvinnor, sexuella minoriteter och andra utsatta grupper. Vi för fram åtgärder som stöder individen men också främjar samhället som helhet. Arbetet mot människohandel effektiviseras, dess könskonsekvenser bedöms och offer för människohandel ges bättre status och stöd. I ett jämställt och jämlikt samhälle har varje individ, oberoende av faktorer som kön, sexuell läggning och bakgrund lika möjligheter och rättigheter.

 

Våra mål:

 • Det utarbetas en nationell handlingsmodell för arbetet mot könsstympning, tillräckliga resurser tilldelas för verkställandet av den och det säkerställs att lagstiftningen är ändamålsenlig. 
 • Det utarbetas ett handlingsprogram för arbetet mot människohandel och reserveras tillräckliga personresurser för samordningen av det.
 • Det stiftas en särskild lag om hjälp till offer för människohandel och säkerställs att välfärdsområdena har kompetens om hur man känner igen offer för människohandel.
 • Offer för människohandel erbjuds ett tryggt stödboende och vid behov plats på skyddshem.
 • Polisens utredningsgrupp för människohandel görs permanent.
 • Offer för människohandel kan beviljas uppehållstillstånd på grund av utsatt ställning i stället för på grund av särskilt utsatt ställning.
 • Sexköp kriminaliseras enligt den svenska modellen och personer som vill ta sig ur sexköpsindustrin erbjuds stöd.
 • Tvångsäktenskap kriminaliseras via en särskild paragraf i strafflagen och det görs möjligt att ogiltigförklara tvångsäktenskap.
 • Ledningen av arbetet med kvinnliga fångar utvecklas och systematiseras. Tjänsterna för kvinnor förbättras i fråga om hälso- och sjukvårdstjänster, mentalvårdsarbete och ingripande i sexuellt våld och människohandel. 
 • Våldsbenägna personer erbjuds program för att upphöra med och förebygga våld, i vilka även våldets könsrelaterade karaktär uppmärksammas.
 • Ett tydligt jämställdhetsperspektiv inkluderas i de olika integrationssatsningar som finns i samhället.
 • Mervärdesskatten på menstruations- och inkontinensskydd sänks till den reducerade skattesatsen på 10 procent i likhet med andra produkter som är nödvändiga för hälsan.
 • Gratis mensskydd delas ut i alla skolor.
 • Abortlagstiftningen revideras och aborträtten skrivs explicit in i Finlands grundlag.
 • Finland lagstiftar om ett tredje juridiskt kön. 
 • Det säkerställs att Finlands lagstiftning tillgodoser de mänskliga rättigheterna för trans- och interkönade personer. 
 • Personer över 15 år får rätt att få sin könstillhörighet fastställd juridiskt i enlighet med medborgarinitiativet Oikeus olla – Rätt att vara.
 • Feministisk stadsplanering är ett centralt verktyg i arbetet för att utveckla våra städer