Utrikespolitik, Klimat, Fred & Säkerhet

Jämställdheten har stor betydelse för uppbyggandet av en omfattande säkerhet och demokrati. Vi förutsätter att kvinnor och flickor utgör en central del av människorätts-, utvecklings- och säkerhetspolitiken och utarbetandet av den.

 

Våra mål:

 • Finland förbinder sig att systematiskt främja jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter i världen.
 • Finland för en feministisk utrikespolitik som främjar jämställdhet och kvinnors rättigheter. 
 • Hotet från anti-genusrörelsen, som motarbetar mänskliga rättigheter och jämställdhet, bemöts målmedvetet inom Finlands utrikes-, EU- och inrikespolitik
 • Regeringen bör främja verkställandet av FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet samt det regionala 1325-handlingsprogrammet för att bemöta situationen i Ukraina.
 • Finland inför jämställdhet som ett huvudsyfte eller betydande delsyfte i alla nya utvecklingsprogram inom denna regeringsperiod. 
 • Kvinnor har en viktig roll i fred- och säkerhetsfrågor och ska vara delaktiga i fredsförhandlingar och processer
 • Könsneutrala uppbåd införs. 
 • Sexuella trakasserier och våld mot kvinnor inom försvarsmakten och krishanteringen bekämpas effektivt.
 • Det införs strategier för att stödja frivilliga kvinnor att avancera till ledande poster inom försvarsmakten, krishanteringen, gränssäkerheten, räddningstjänsten, tullen och andra områden inom den övergripande säkerheten.
 • Kvinnor i reserven ges bättre möjligheter att delta i militära krishanteringsuppdrag.
 • Finland ska ta sitt ansvar för människor på flykt. Antalet trygga och kontrollerade sätt att komma in i landet ska utökas genom att höja flyktingkvoten. 
 • Humanitärt skydd som grund för uppehållstillstånd återinförs.
 • Flyktingar ges möjligheter till arbete och studier.
 • Säkra det rättsliga skyddet för asylsökande, och underlätta familjeåterförening. 
 • Mänskliga rättigheter ska gälla även för papperslösa och garantera grundläggande skydd, hälsovård och inkvartering.
 • Jämställdhetsperspektivet ska beaktas i klimat- och hållbarhetspolitiken och resurserna ska delas mer rättvist.
 • Könsrelaterade konsekvenser beaktas vid förebyggande och bekämpning av klimatförändringen samt vid verkställandet av Agenda 2030-målen såväl i Finland som i hela världen.
 • Klimatsatsningar som förbättrar jämställdheten t.ex. kollektivtrafik och lättrafik är viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv.