Våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Finland är det EU-land där det förekommer näst mest våld mot kvinnor. Vi vill se en nolltolerans mot våld och förtryck i nära relationer. Vi ska effektivt motarbeta och ingripa i våld mot kvinnor och garantera stödtjänster med låg tröskel för alla som blivit utsatta för våld. Vi erkänner att det finns olika typer av våld i nära relationer; fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Finland ska bli en föregångare i arbetet mot våld mot kvinnor. Vi vill också se att större resurser riktas till stöd för barn som upplevt våld i familjen. 

 

Våra mål:

 • Planen för genomförandet av Istanbulkonventionen, om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, tilldelas tillräckliga resurser och verkställandet följs upp.
 • Det sektorsövergripande arbetet för att förhindra dödligt våld mellan partners effektiviseras.
 • Polisens och rättsväsendets resurser för utredning av allvarliga brott, såsom våld mot kvinnor, tryggas.
 • Polisen utreder allt våld mot kvinnor omsorgsfullt och utan dröjsmål överallt i Finland.
 • Totalreformen av lagstiftningen om sexualbrott verkställs effektivt.
 • Poliser, åklagare, domare och övriga som verkställer lagen får utbildning om innehållet i den nya lagen och om olika former av våld mot kvinnor och om hur våldet kan identifieras.
 • Resurserna för tjänster för våldsoffer utökas systematiskt.
 • Antalet platser på skyddshem och deras tillgänglighet utökas i enlighet med Europarådets rekommendationer och det garanteras att skyddshemmens tjänster är tillgängliga.
 • Resurser tilldelas till skyddshem för fortbildning av personal inom intersektionalitet, mångfald, mental hälsa m.m.
 • Tillräckligt omfattande stödtjänster och åtgärder för att förebygga våld som drabbar särskilt utsatta kvinnor och flickor tillhörande olika minoriteter som exempelvis personer med funktionsnedsättningar, sexuella och könsminoriteter samt asylsökande och papperslösa behövs.
 • Möjligheten till medling efter våld mot kvinnor och våld i nära relationer utesluts genom lagstiftning.
 • Direktivet mot våld mot kvinnor inom hela EU ska genomföras ambitiöst.
 • Effektiva ingrepp mot hatretorik och digitalt våld behövs samt riktade trakasserier kriminaliseras i strafflagen.
 • Arbetet mot och identifieringen av hedersrelaterat våld effektiviseras.
 • Barn som bevittnar våld mot en närstående ska få målsägandestatus.
 • Förståelsen för hur traumatiserande olika former av våld inom familjen är, samt hur våldet påverkar både den som direkt blivit utsatt för våld och barn som bevittnat våld utökas.
 • Hälsovårds- och rådgivningspersonal får fortbildning och en handlingsplan ska finnas i bemötandet av familjer där det förekommer våld också i besök vid skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin.