Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

14.02.2023 kl. 15:18
Kvinnor och barn är fortfarande de mest sårbara och utsatta både i Finland och internationellt.  De kvinnor och barn som lever i krigsdrabbade länder lever med flerdubbla faror - dels krigets fasor i sig, men också med risken för att bli utsatta för våld, sexuellt våld och människohandel. 

Även i Finland är våld och hot om våld vardag.  Mäns våld mot kvinnor är ett akut samhällsproblem och ett av Finlands största jämställdhetsproblem. Det här måste vara en högt prioriterad fråga i riksdagsvalet.  Det är oacceptabelt att kvinnor och barn inte kan känna sig trygga i sina egna hem.

Våld förekommer också i vård- och omsorgssituationer.  Våld mot barn och unga försöker man förebygga genom att kräva att de som arbetar inom barnomsorgen uppvisar ett straffregisterutdrag.  Svenska Kvinnoförbundet kräver en lagändring så att också all personal inom äldreomsorgen bör uppvisa straffregisterutdrag innan de tillträder för att minimera riskerna för äldre och utsatta.

Finland är inne i en vårdkris.  Svenska Kvinnoförbundet känner en stark oro inför den rådande bristen på vårdpersonal.  Köerna och vårdskulden växer och välfärdsområdena klarar inte av att ta hand om de som är i behov av vård.  Nedskärningarna inom förlossningsvården har lett till att allt fler kvinnor inte hinner fram till sjukhuset utan föder i ambulansen, detta är ohållbart. För att Finland också i fortsättningen ska vara ett välfärdsland måste vård och omsorg få kosta.

I dagens Finland mår tyvärr många barn och unga fysiskt och psykiskt dåligt.  Barns och ungas psykiska ohälsa kan se olika ut; pojkar är oftare utåtagerande medan flickor oftare är mera inåtvända. Vi måste garantera tillräckliga resurser inom bl.a. utbildningsväsendet för den personal som bemöter de unga såsom utbildningsledare, lärare och elevvårdspersonal på alla olika stadier. En utbildning med omsorg för barn och unga måste få kosta.