KOMMUNALPOLITISKA MÅL
2021–2025

2. Ekonomisk jämställdhet

Våra mål

  • Kommunens resurser ska komma alla invånare till nytta, och användas på ett sådant sätt att det främjar utvecklingen i riktning mot jämställda kommuner.
  • Kommunerna inför könsmedveten budgetering och ordnar fortbildning om metoderna för tjänstepersonerna.
  • Budgetmålen och ekonomiplanen innehåller anvisningar om jämställdhet mellan könen.
  • Kommunerna gör insatser för en ökad företagsamhet bland kvinnor. Kommunerna främjar och stöder företagande, speciellt egenföretagare, av vilka en stor del är kvinnor.
  • Kommunerna påverkar ekonomisk jämställdhet inom upphandling av varor och tjänster. De kommunala bolagen ställer krav på att deras leverantörer aktivt främjar jämställdhet.
  • De kommunalt anställda ska ha jämställda löner och arbetsvillkor. Kommunerna gör årligen en kartläggning av kvinnors och mäns löner, och använder resultaten för att säkra jämställda löner inom lika och likvärdigt arbete.