KOMMUNALPOLITISKA MÅL
2021–2025

7. Våldsförebyggande arbete

Våra krav

  • Kommunerna ska ha praxis gällande tryggheten och säkerheten för kommunalt anställda och personer med förtroendeuppdrag. Näthat och hot som riktar sig till kommunalt förtroendevalda uppmärksammas.
  • Kommunerna ansvarar för det våldsförebyggande arbetet och för anordnande av service i frågor som rör våld i nära relationer och inom familjen. Kommunerna utvecklar ett långsiktigt och systematiskt våldsförebyggande arbete.
  • Förebyggande av våld mot kvinnor och våld inom familjen och stödtjänster för dem som har utsatts för våld eller hot om våld ska utgöra en permanent del av kommunens arbete för att främja hälsa och välfärd.
  • Social- och hälsovårdspersonalen och personalen inom utbildningen i kommunerna har aktuell och omfattande kunskap om våld mot kvinnor och om relevant lagstiftning, inklusive Istanbulkonventionen. Detta tryggas genom kontinuerlig fortbildning.
  • Kommunerna arbetar målinriktat med att förebygga våld mot kvinnor och våld inom familjen och åtar sig att ge långsiktigt stöd efter kristjänsterna till dem som har upplevt våld. Långtidsstöd ges även till barnen.
  • En enhetlig rutin utvecklas för att muntligt ta upp frågan om våld i parrelationen och hemmet i den allmänna hälsovården, mödrarådgivningen och skolhälsovården.
  • Utsatta grupper, så som personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter, tas i beaktande i det våldsförebyggande arbetet och i tjänsterna.
  • De kommunala tjänsterna och verksamheten känner igen offer för människohandel samt barn och ungdomar med hög risk att utsättas för tvångsäktenskap och könsstympning. En förbättring av identifieringen i ett tidigt skede uppnås bland annat genom fortbildning av personalen inom social- och hälsovården och utbildningen.
  • Kommunerna stöder organisationer som arbetar inom kommunens område med jämställdhet och förebyggande av våld samt organisationer som hjälper människohandelsoffer.