KOMMUNALPOLITISKA MÅL
2021–2025

9. Hållbar utveckling - klimatsmarta städer och kommuner

Våra krav

  • Kommunerna binder sig vid FN:s globala mål för hållbar utveckling och stärker kunskapen och engagemanget speciellt kring mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.
  • Det behövs ett ambitiöst arbete för att snabba på utvecklingen till hållbara och klimatneutrala städer och kommuner. Detta kan exempelvis göras genom att kommunerna tar fram klimatstrategier och en koldioxidbudget.
  • Kommunerna integrerar jämställdhet i allt klimatarbete. Målet ska vara att alla kommuninvånare, oavsett ålder och kön, vidtar klimatvänliga åtgärder och gör val med miljöhänsyn i sin vardag.
  • Kommunerna ska göra det lättare för invånarna att göra klimatsvarta val. Informationskampanjer för att påverka människors val i vardagen tas fram och riktar sig till olika grupper av kommuninvånare för att uppnå en förändring i klimatarbetet.
  • Den kollektiva transporten utvecklas så att det är lätt för alla invånare att göra klimatsmarta transportval.
  • Människor vill källsortera, men det måste vara lätt att sortera sitt avfall och återvinna det som går att återvinnas. Kampanjer för ökad kunskap om och engagemang för återvinning och avfallsfrågor genomförs i kommunerna.
  • Kommunerna ska tillämpa lösningar för cirkulär ekonomi i sin egen verksamhet. Cirkulär ekonomi ska beaktas även i kommunens strategi och upphandlingar.