KOMMUNALPOLITISKA MÅL
2021–2025

5. Jämställdhet i hälsa och vård

Våra krav

 • Jämställdheten ska beaktas vid anordnandet av social- och hälsovården. Allt från den förebyggande vården och allmänna hälsovården till specialsjukvården måste genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
 • Könskonsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen måste bedömas och beaktas i alla skeden av vårdreformen.
 • Kommunens beslutsfattare i de nya landskapen ser till att kvinnors, mäns och ickebinäras eventuellt olika behov, hälsorisker och livssituationer beaktas i hälso-­ och sjukvården samt i socialservicen.
 • Skillnader i kvinnors och mäns hälsa ska tas i beaktande i kommunernas hälsofrämjande arbete.
 • Framtidens kommuner satsar på att skapa nya dialoger och partnerskap med sitt lokalsamhälle. Samarbetet med den tredje sektorn kommer att vara speciellt viktigt i och med social- och hälsovårdsreformen, bland annat i det förebyggande hälsofrämjande arbetet.
 • Vaccinationstäckningen ska hållas på en tillräckligt hög nivå i hela landet. Genom upplysningsarbete kan vi nå en stigande vaccinationsvilja hos alla invånare. Det är speciellt viktigt att alla barn får de vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.
 • Den tidiga diagnosticeringen av bröstcancer förbättras, bland annat genom att utöka screeningen av bröstcancer till åldersgruppen 40-74 år samt genom att betona och lära ut regelbunden självundersökning av brösten.
 • En ökad satsning görs på att erbjuda klimakterierådgivning vid hälsovårdscentralerna.

Tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa

Våra krav

 • Gratis preventivmedel, som omfattar alla preventivmedel, erbjuds i kommunen för alla unga under 25 år.
 • Kommunerna satsar på kvaliteten och tillgängligheten av sexualrådgivning för unga, till exempel genom att utveckla ny verksamhet så som ”walk in”-mottagningar vid sexualrådgivningen, där unga har möjlighet att med låg tröskel och utan tidsbeställning tala med proffs.
 • Rätten till sexualfostran och information om sexuell hälsa förverkligas i skolorna, till exempel genom sexualfostrare i personalen som fått lämplig fortbildning.
 • Gratis menskoppar ska delas ut i kommunerna av skol- och studerandehälsovården.
 • Kommunerna gör satsningar på att öka kunskapen kring varför screeningarna för att förebygga livmoderhalscancer är viktiga och riktar informationskampanjer särskilt till riskgrupperna.
 • Den förlossningsförberedande verksamheten utvecklas. Besök till förlossningssjukhusen utförs i samarbete med förlossningssjukhusen som en del av rådgivningens förberedelsekurser för blivande föräldrar.

 

En jämlik och jämställd vård och omsorg för äldre

Våra krav

 • En satsning på äldreomsorgen ger också en ökad jämställdhet på köpet, eftersom anställda, omsorgstagare och klienter inom äldreboenden och hemvården till största delen består av kvinnor.
 • Det ska vara attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen i kommunen.
 • En övergripande strategi för mångfald inom äldreomsorgen tas fram.
 • Social- och hälsovårdspersonalen har kännedom och grundläggande information om könsmångfald och sexuell mångfald.
 • Verksamhetsmodellerna inom äldreomsorgen tar i beaktande klienternas kön och regnbågsseniorer.
 • I äldreomsorgen ägnas särskild uppmärksamhet åt den ökade risken för närståendevårdare att utsättas för våld, inklusive sexuellt våld, som ofta förblir dolt.