KOMMUNALPOLITISKA MÅL
2021–2025

6. Jämställd idrott och fritid för alla

Våra krav

  • Kommunen erbjuder jämlika möjligheter till kulturverksamhet, fritidsaktiviteter, träningstider och lokaler för alla kommuninvånare oavsett kön, ålder, funktionsförmåga eller bakgrund. All verksamhet ska ta könens mångfald i beaktande.
  • Uppmärksamhet bör fästas vid flickor som en särskild grupp vars hobbyverksamhet inom idrott ofta kommer i kläm.
  • Idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen förverkligas utgående från alla barn och ungas rätt att få vara sig själva, oberoende av normer gällande kön. Grenar som av tradition lockar betydligt fler pojkar bör satsa på trygghet, respekt och inkluderande för alla oberoende av kön. Indelning av hobbyverksamhet i pojk- och flickgrupper får inte lämna barn utanför.
  • Speciell uppmärksamhet fästs vid att erbjuda inkluderande verksamhet till flickor och kvinnor med invandrarbakgrund.
  • Kommunerna ska skapa tillgängliga lekplatser. Alla barn ska ha rätt till en genomtänkt utomhusmiljö och lekplatser där alla kan leka tillsammans oberoende av funktionsförmåga