KOMMUNALPOLITISKA MÅL
2021–2025

10. Jämställd integration i kommunerna

Våra krav

  • Kommunerna är särskilt uppmärksamma på integrationen av kvinnor och barn med invandrarbakgrund. Lika tillgång för kvinnor och män till högkvalitativa integrationskurser tryggas i alla kommuner.
  • Språkundervisningen görs mer individanpassad genom en tidig kartläggning av nyanlända personers utbildning, kunskaper och erfarenheter.
  • Kommunerna utvecklar möjligheten till integration på svenska genom att erbjuda integrationskurser även på svenska.
  • Satsningar behövs på att integrera invandrarkvinnor på arbetsmarknaden. Nyanlända kvinnor ska få ta del av integrationsfrämjande insatser i ett så tidigt skede som möjligt för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden.
  • Kommunerna utvecklar kompetensen i integrationsfrågor hos sin personal, med särskilt fokus på invandrarkvinnors ställning.
  • Kommunerna skapar förutsättningar för mångfaldstänk i rekryteringar – anonymiserade ansökningar och positiv särbehandling används för att undvika diskriminering i rekryteringsprocesserna i kommunen.