KOMMUNALPOLITISKA MÅL
2021–2025

1. Så skapar vi jämställda kommuner

Våra mål

 • Till följd av coronapandemin som utbröt 2020 måste ett av de viktigaste målen för den kommande kommunalvalsperioden vara att minimera de negativa effekterna av pandemin. Pandemin har drabbat flera kvinnodominerade branscher hårt och könskonsekvenserna av de åtgärder som har vidtagits för att begränsa coronapandemin måste bedömas i kommunerna. Därtill måste kommunernas servicenät stärkas och nödvändiga åtgärder vidtas för att främja speciellt barn och ungas trygghet och psykiska hälsa i efterdyningarna av coronapandemin.
 • Kommunerna antar och implementerar den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.
 • En jämställdhetskommitté grundas i varje kommun för att komma med nya initiativ och följa förverkligandet av jämställdheten i kommunen.
 • Varje kommun har en uppdaterad jämställdhets- och likabehandlingsplan som gäller jämställdhet i servicen och beslutsfattandet.                         
 • Könskonsekvenserna av de kommunala besluten bedöms. Beslut och åtgärder ska analyseras på förhand med avseende på vilka konsekvenser de kan ha för jämställdheten.
 • Statistik över kommunens verksamhet samlas in uppdelad enligt kön och används för att utveckla servicen i en jämställd riktning.
 • Kommunerna ökar kompetensen om jämställdhet bland kommunens anställda.
 • Kommunen informerar kommuninvånarna om sin roll som främjare av jämställdhet.
 • Kommunerna jämställdhetsintegrerar sin kommunikation, så att den är inkluderande och undviker att återskapa traditionella föreställningar om kön. Kommunikationen tar fasta på att återspegla en mångfacetterad bild av kommuninvånarna i offentligheten.
 • Kommunerna implementerar Finlands UNICEF:s modell En barnvänlig kommun.
 • Varje kommun inför barnkonsekvensanalys vid beslutsfattandet för att säkerställa att barnets bästa prioriteras i alla beslut som fattas.
 • Vid valet av ordföranden för de kommunala organen så som nämnder, direktioner och stadsstyrelsen, är målet en jämställd könsfördelning. Inför kommunalvalet 2021 var 31 procent av kommunstyrelseordförandena kvinnor medan 39 procent av kommunfullmäktigeordförandena utgjordes av kvinnor. Vi vill se en jämställd fördelning under perioden 2021–2025.