KOMMUNALPOLITISKA MÅL
2021–2025

3. Kommunen – en jämställd arbetsgivare

Våra mål

  • Kommunen är en stor arbetsgivare och ansvarig för en jämställd personalpolitik. Goda arbetsförhållanden säkerställs för alla anställda inom kommunen.
  • Som arbetsgivare ska kommunerna främja kombinerandet av arbete och familjeliv på ett sätt som främjar jämställdheten, och särskilt uppmuntra pappor att ta familjeledigheter. Målen ska införas i jämställdhetsplanen för kommunens personal.
  • Jämställdhetsplanen för kommunens personal ska också innehålla åtgärder för att målinriktat förebygga diskriminering på grund av graviditet.
  • Som arbetsgivare ser kommunen till att det finns god kunskap kring hbtqia+ -frågor* bland de kommunalt anställda. Kommunerna strävar efter en öppen och inkluderande arbetsmiljö med ett hbtqia+ -perspektiv. Brukare och klienter inom den kommunala servicen bemöts respektfullt utifrån ett hbtqia+ -perspektiv.

    hbtqia+ är en akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, interkönade, asexuella samt alla andra identiteter och läggningar.