KOMMUNALPOLITISKA MÅL
2021–2025

5. Jämställd småbarnspedagogik och utbildning

 • Varje kommun främjar en könssensitiv småbarnspedagogik.
 • Varje barn garanteras en dagvårdsplats på svenska inom skälig tid. Avståndet till daghemmet får inte vara för långt.
 • Kommunerna strävar till att ordna småbarnspedagogiken så att skiftesvård (kvällsvård, nattvård och helgvård) erbjuds vid behov.
 • Papperslösa och asylsökande barns rätt till småbarnspedagogik ska uppfyllas i kommunerna.
 • Tillgången till yrkesutbildad och mångprofessionell personal inom småbarnspedagogiken tryggas i kommunerna.
 • Det ska vara attraktivt att arbeta inom småbarnspedagogiken i kommunen. Personalens välmående och tillgången till tillräckligt med vikarier tryggas inom småbarnspedagogiken.

 

 • Skolorna har aktuella jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Dessa ska innehålla åtgärder för att främja hbtqi+ -elevers mående och förutsättningar i skolan.
 • Kommunerna främjar förebyggande av och ingripande i könsbaserat våld, sexuella trakasserier och mobbning i skolorna. Kommunerna skapar till exempel verksamhet med utbildade trakasseriombud i skolorna för att säkerställa trygga inlärningsmiljöer för alla.
 • Stödtjänster med låg tröskel för barn och unga, bland annat psykolog- och kuratorstjänster, utvecklas i anslutning till den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning.
 • Tillräckliga resurser tryggas för elevvården, som bör inbegripa åtgärder för att förebygga stress, prestationskrav och utbrändhet som speciellt drabbar flickor och unga kvinnor.
 • Utbildningssystemet ska på alla plan ge tillräckligt med stöd för elevernas jämlikhet, oberoende av bakgrund. Kommunerna gör satsningar på att jämna ut skillnader i skolframgången mellan olika elevgrupper. 
 • Skolans digitalisering utvecklas på ett jämlikt sätt i kommunerna. Tillgången till digitala verktyg ska tryggas så att alla elever jämlikt kan nå kunskapsmålen. Den digitala lärmiljön utvecklas så att den passar alla elever – oavsett förutsättningar.