Bild på Ramieza Mahdi

Mahdi: Kvinnor måste få inflytande i fredsprocesser

21.09.2021 kl. 10:10
Idag på FN:s internationella fredsdag skriver Ramieza Mahdi om FN:s nyaste rapport "Our Common Agenda" samt om behovet av att stärka kvinnors inflytande inom fred och säkerhet.

Den 21 september varje år uppmärksammas FN:s internationella fredsdag. Dagen instiftades för att vädja till eldupphör och icke-våld i världen. FN:s främsta uppgift är att bevara den internationella freden och säkerheten. FN har en central roll i att bevara världsfreden, minska spänningar, förebygga konflikter och stoppa strider.

I den nyaste FN-rapporten som kom i början av september, ”Our Common Agenda”,  finns tolv förslag och åtaganden för medlemsländerna. Alla tolv föreslagna åtgärder är utformade för att påskynda uppnåendet av målen för hållbar utveckling. Då generalsekreteraren presenterade rapporten för generalförsamlingen sa han att ojämlikhet undergräver den sociala sammanhållningen och skapar bräckligheter som påverkar oss alla. Han lyfte också upp vikten av att stärka multilaterala institutioner för att möta dagens globala utmaningar och förebygga allvarlig instabilitet och klimatkaos i framtiden.

Två av de föreslagna åtgärderna i ”Our Common Agenda” som jag vill fästa min uppmärksamhet vid är förslag tre som handlar om att främja fred och förebygga konflikter och förslag fem som handlar om att placera kvinnor och flickor i centrum. Båda dessa förslag är viktiga och spelar en stor roll i främjande av fred och icke-våld i världen. 

Krig och våldsamma konflikter är det allvarligaste hindret för utveckling i många länder. Runtom i världen rasar ett stort antal inomstatliga konflikter. En del hör vi om dagligen medan andra inte uppmärksammas lika ofta. Grunden till de flesta konflikter i världen handlar om ojämlikheter, politiska strukturer och ekonomiska intressen. De flesta  inomstatliga konflikter handlar också om vilka som ska ha makten i landet eller hur makten ska utövas. Om den som har makten inte följer de gemensamma överenskomna reglerna och i stället använder den för att förtrycka vissa och gynna andra så uppstår ofta konflikter och krig.

Krig och konflikter leder också till ekonomisk osäkerhet, ökad brottslighet, förstörd infrastruktur och en försvagad rättsstat. Detta i sin tur leder till ökat våld mot kvinnor och flickor.  Krig och konflikter påverkar kvinnor särskilt mycket eftersom de bär den tyngsta bördan av våld, fattigdom och ojämlikhet. År 2000 antog FN: s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Våld mot kvinnor är en av de största utmaningen för kvinnors sociala, ekonomiska och politiska deltagande på alla nivåer. Kvinnor utsätts för systematisk våld och sexuellt våld används som ett vapen för att terrorisera och förstöra motståndaren.

Jag anser att kvinnors inflytande och deltagande inom fred och säkerhet ännu borde intensifieras. Det är fortfarande en väldigt låg andel kvinnor som deltar i fredsprocesser och det är också vanligt att de kommer med i arbetet alltför sent. Att stärka kvinnors roll och beslutanderätt vid konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsbyggande arbete måste vara en prioritet. Men för att kvinnor ska kunna delta i att bygga fred och bidra till återuppbyggnaden av sina länder behöver kvinnor resurser, kompetens och stöd.

Det är också viktigt att insatserna  som verkar för att främja fred och säkerhet intensifieras och att man lägger ännu större fokus på främjande av dialog, främjande av säkerhet och främjande av strukturell stabilitet. Dessa är förutsättningar för en bestående världsfred och leder till en social och ekonomisk utveckling som gynnar alla.  Vi måste gemensamt verka för att de internationella organisationer som ansvarar för fred och säkerhet har förutsättningar att inkludera kvinnor i fredsprocesser.

Ramieza Mahdi
Vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet