Pia Sundell

Pia Sundell vill fortsätta som Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande

17.01.2023 kl. 15:16
Pia Sundell ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Sundell har fungerat som förbundets vice ordförande sedan september 2020.  Svenska Kvinnoförbundet väljer en ny förbundsstyrelse på årsmötet i Karleby 11-12 februari.

- Jag har upplevt min tid som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet som givande och jag har ännu mycket att ge. Jag vill jobba för ett jämställt och tryggt samhälle och vi har mycket jobb framför oss , säger Sundell. 

Våldet mot kvinnor och våld i nära relationer är ett mycket allvarligt människorätts- och jämställdhetsproblem i Finland. Finland har ratificerat Europarådets konvention om våld mot kvinnor och förebyggandet och avvärjandet av familjevåld (Istanbulkonventionen) och förbundit sig att förebygga våld men också skydda och hjälpa offer samt att straffa förövare.

- Att Finland är ett farligt land för flickor och kvinnor är oacceptabelt. Våld i nära relationer måste motarbetas på alla plan, verkställandet av Istanbulkonventionen måste ges tillräckliga och långsiktiga resurser, säger Sundell.

Sundell är expert inom barnets rättigheter och ser oroväckande på barns utsatthet vid förekommande av våld. För barnen kan det ha långtgående negativa konsekvenser att både bevittna och själv utsättas för våld i hemmet.

- Kvinnors rättigheter och barnets rättigheter hänger ihop, genom att hjälpa och stöda kvinnor i olika livssituationer så hjälper vi även barnen, tillägger Sundell 

All utrikespolitik i Finland ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv, arbetet för att främja flickors och kvinnors rättigheter och ställning ska prioriteras inom utvecklingspolitiken.

- Jämställdheten i världen har mött flera bakslag. Vi måste stå upp för flickors och kvinnors rättigheter också globalt, att uppnå jämställdhet bidrar till en mer hållbar utveckling, poängterar Sundell.

Sundell arbetar som verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland. Hon är ordförande för Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry och vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. 

 

För mer information:

Pia Sundell
Vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet
pia.sundell@bvif.fi
040-501 9105