Dagsjukhusverksamhet och dagverksamhet på servicecentraler

02.04.2007 kl. 10:00
Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Idag erbjuder dagsjukhusen på flera orter patienter med minnesstörningar undersökning, bedömning samt vård 1-2 gånger per vecka enligt ett individuellt vård- och rehabiliteringsprogram. Detta görs i möjligaste mån på finska eller svenska.

För äldre ordnas också i flera servicecentraler dagverksamhet, som erhålls via hemvården.

Nu har röster höjts för att dagsjukhusverksamheten inte behövs och därför kan köras ner. Samtidigt har det också framgått att behovet av dagverksamhet på servicehusen och –centralerna inte räcker till utan borde utökas för att förhindra att de äldre i samhället drabbas av depressioner och isolering.

Vi önskar att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för

  • att dagsjukhusen bevaras

  • att dagverksamheten på servicehus och –centraler utökas

  • att servicen ges på klientens modersmål

Esbo den 11 februari 2007

Svenska Kvinnoförbundet i Esbo r.f.
Birgitta Kokkonen, ordförande
Gunn-Britt Schröder-Wikberg, vice ordförande

Centralstyrelsens utlåtande:

Motionen tar upp ett angeläget ärende, andelen äldre i samhället ökar samtidigt som det offentliga sektorn har begränsade möjligheter att se till alla de äldres behov.

Under de senaste åren har olika slag av verksamhet för äldre utvecklats i våra kommuner - ofta som ett samarbete mellan den offentliga sektorn och frivilliga organisationer. Närståendevårdare gör en betydande insats och behöver stöd och avlastning för att orka.

Individuella vårdplaner för äldre i en kommun skall uppgöras (och regelbundet uppdateras). De skall baseras på klientens och anhörigas behov av sysselsättning, rehabilitering och avlastning. Kommunens social- och hälsovårdssektor kan sedan i samverkan med klienter, anhöriga och organisationer på längre sikt planera vilket serviceutbud kommunens äldre har behov av.

Centralstyrelsen föreslår för årsmötet att Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att de äldre i samhället erbjuds stimulans, vård och rehabilitering utgående från sina individuella vårdbehov.

  • att klienten och deras anhöriga bemöts på sitt modersmål vid alla kontakter med den offentliga sektorn.