Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer med komplett teknisk utrustning 

14.04.2023 kl. 13:30
Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

(Utgående från en motion från år 2018) 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer i Finland. Årligen insjuknar omkring 5000 kvinnor i Finland i denna sjukdom.  Mammografi är en typ av röntgenundersökning av brösten för att upptäcka tumörer och cystor i ett tidigt skede. Screeningen efter bröstcancer har vetenskapligt bevisats reducera risken för dödlighet i bröstcancer med upp till 50 % bland dem som blir undersökta.  

I Finland ordnar kommunerna vartannat år en avgiftsfri screening av brösten för kvinnor i åldern 50–69 år. År 2006 höjdes åldern för screeningen till 69 år, eftersom kvinnornas medellivslängd då hade stigit till drygt 75 år. Idag är den förväntade livslängden för kvinnor i Finland 84 år.  Dessutom är det vetenskapligt bevisat, att risken för bröstcancer ökar redan efter att kvinnan har fyllt 40 år. Det gör att också den undre åldersgränsen för screeningen på 50 år också borde ses över. I jämförelse kan man notera att hälsovården i Sverige erbjuder mammografi vartannat år för kvinnor i ålder 40 till 74, ett åldersintervall som kunde vara optimalt också i Finland. Vart sjätte fall av bröstcancer upptäcks före kvinnan fyllt 50 år dvs. före hon har kallats på kommunalt bekostad screening.  

Hos kvinnor som ännu menstruerar är bröstvävnaden tätare och det är svårare att upptäcka cellförändringar med mammografi. Testsvaren blir oftare felaktiga men de testsvar som upptäcker fall räddar liv. Bröstcancer hos yngre kvinnor är en större risk än hos äldre eftersom celldelningen sker snabbare och cancern avancerar då snabbare. 

Kvinnors normala hormonbalans kan påverka risken att drabbas av bröstcancer. Även genetiska anlag kan påverka risken och 5-10% av alla kvinnor i Finland har ärvt sin förhöjda risk att drabbas. Under klimakteriet kan vävnaden/tätheten i brösten växa till, vilket kan öka risken samt försvåra möjligheten att upptäcka förändringar under mammografin.  

Tätheten i bröstvävnaden har konstaterats i allmänhet påverka risken att insjukna. Tätheten påverkar även testsvarens kvalitet. För att undersöka tätare vävnad behövs teknik för skiktröntgen, mera tid av vårdpersonalen och mera utrymme i vårdenheterna. I Finland används utförlig teknik på vissa ställen i Finland. 

 

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar därför på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för  

- att åldersintervallet för avgiftsfri screening av bröstcancer ändras från 50–69 år till 40–74 år. 

- att mammografin i Finland förses med teknik och resurser som behövs för att utförligt undersöka bröst av alla vävnadstyper.  

 

Anna Jungner-Nordgren, Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ordförande 

Fredrika Biström, sekreterare 

 

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

- Att fortsättningsvis jobba för att åldersintervallet för avgiftsfri screening av bröstcancer ändras från 50–69 år till 40–74 år.

- Att mammografin i Finland förses med teknik och resurser som behövs för att utförligt undersöka bröst av alla vävnadstyper.

- Att varje välfärdsområde förbättrar informationen om bröstcancerscreening. Informationen ska vara lättläst och det ska klart framgå att screeningen är gratis. Det är också viktigt att de som uteblir får ny kallelse.