Bild på Eva-Maria Strömsholm

Österbottens välfärdsområde inför HPV-tester som screeningmetod för livmoderhalscancer

09.10.2023 kl. 08:00
För ungefär ett år sedan lämnade fullmäktigeledamot Eva-Maria Strömsholm in en motion till dåvarande Samkommunen för Österbottens välfärdsområde om att påbörja HPV-tester som screeningmetod för livmoderhalscancer. I dagens blogginlägg kan du läsa mera om HPV-tester som screeningmetod.

Livmoderhalscancer är en av den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen men har blivit mer sällsynt tack vare att det finns ett nationellt screeningprogram. Trots det konstateras i Finland cirka 170 nya fall av livmoderhalscancer varje år. Det är en cancerform som även unga kvinnor kan få och den har även blivit vanligare i 30-40 års ålder.

Genom screening kan man varje år förhindra upp till 250 dödsfall på grund av livmoderhalscancer. Trots det dör varje år cirka 55 kvinnor i livmoderhalscancer. I Finland har incidensen av livmoderhalscancer gått ned tack vare screeningundersökningarna. Trots det att alla kvinnor får en kallelse till screening av livmoderhalscancer är det tyvärr endast 70 % som deltar, fastän screeningen är helt gratis.

Livmoderhalscancer är en sjukdom som går att förebygga. Papillomvirusinfektioner (HPV-infektioner) kan förebyggas med HPV-vaccinet. År 2013 infördes i Finland ett vaccinationsprogram med HPV-vaccin för flickor och för några år sedan ingår även pojkar i vaccinationsprogrammet. HPV-vaccinet ges till 11-12 åriga flickor och pojkar via skolhälsovården. HPV- vaccinet ingår i idag i det nationella vaccinationsprogrammet och ges till flickor och pojkar i årskurs 6.

Vid screeningar för livmoderhalscancer tas ofta ett Papa-prov, detta har gjorts i många år och är en bra screeningmetod. De senaste åren har man på många håll i Finland börjat utföra HPV-tester som screening, med goda resultat.

I Österbotten har inte dessa HPV-tester gjorts som screening utan man har använt sig av Papa-prov. Nu har det runt om i Finland mer och mer gåtts in för att göra HPV-tester och därför ansåg jag det viktigt att även Österbotten kunde införa HPV-tester som screeningmetod.

Man vet att när HPV-tester börjar utföras innebär det även att fler kolposkopier bör göras för att utreda möjliga cellförändringar som framkommit vid HPV-testet. (Kolposkopi är undersökning av livmodermunnen och syftet med den är att ge närmare information om avvikande celler som upptäckts i cellprov)

Därav är det av stor vikt att även tillräckliga resurser (pengar, personal samt utrymmen) tillsätts för att kunna utföra dessa kolposkopier inom utsatt tid. Man har kunnat se i andra sjukvårdsdistrikt att detta är en tillfällig höjning av resurser eftersom det under de första fem åren av HPV-tester kommer att uppstå fler kolposkopier. Detta eftersom HPV-testet är känsligare än Papa-testet och finner fler och tidigare cellförändringar eller förstadier till cancer som måste undersökas med kolposkopi samt behandlas, för att på så sätt kunna förebygga livmoderhalscancer.

Tillräckliga resurser bör finnas så att inte de kvinnor som gjort ett HPV-test och väntar på svar och fortsatt utredning ska behöva vänta orimligt länge. God medicinsk praxis – rekommendationerna (Käypähoito suositukset) säger att kvinnor med en stark cellförändring bör få tid till kolposkopi inom en månad och de med en mild eller lindrig förändring bör komma till kolposkopi inom 6 månader.

Jag är tacksam över att min viktiga motion har tagits på allvar och att Österbottens välfärdsområde kommer att börja utföra HPV-tester under början av år 2024. Att vi nu går in för HPV-tester i hela Österbottens välfärdsområde är ett viktigt steg framåt för att i tid och bättre kunna upptäcka förstadier och cellförändringar. Förebyggande vård och att i god tid kunna sätta in rätt undersökningar och vård är av stor vikt för kvinnan. Det är även viktigt att gå på screeningar när man får kallelse.

Eva-Maria Strömsholm
Ersättare i Österbottens välfärdsområdes fullmäktige (SFP)
Medlem i personalsektionen i Österbottens välfärdsområde
Vice ordförande för Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland r.f.