Yvonne Vestberg Heino: Mer genusmedvetenhet på dagis

19.12.2014 kl. 10:15
Insändare i Hbl 28.11

Flera skolor har infört en genusmedveten pedagogik som stöder personalen i att bryta könsstereotypa föreställningar. Det skulle vara viktigt att genusperspektivet ingår redan i småbarnsfostran. Små barn i två till tre års ålder är redan medvetna om traditionella könsroller och aktar sig ofta för att bryta mot normerna, endera för att undvika mobbning eller för att passa in hos de andra av samma kön.

Flera undersökningar har gjorts där det bland annat framkommit att flickor på dagis ofta städar efter pojkarna medan pojkarna leker. Pojkarna ges ofta mer plats och tillåts vara mer utagerande medan flickorna förväntas vara tystlåtna, lugna och snälla. Barn är bara barn, säger vi, men vi måste börja tänka på de konsekvenser som en könsstereotyp uppfostran leder till på lång sikt. De strukturer som drabbar flickor begränsar också pojkar. Därför är det viktigt att redan på daghems- och förskolenivå behandla könen likvärdigt.

Att vara genusmedveten handlar om att ge alla människor en möjlighet att utvecklas enligt sina egna personliga intressen och egenskaper. Ett normativt könstänkande hindrar människor från att utvecklas i den riktning de själva vill och bidrar till ojämställdhet, mobbning och oförståelse i samhället. Vi vill bryta stereotypa könsroller som har en negativ inverkan på barns och ungas möjligheter att växa och utvecklas till jämställda medmänniskor. Därför bör skyldigheten att utforma en operativ jämställdhetsplan utvidgas till att omfatta även småbarnsfostran. Det är även viktigt att erbjuda personalen inom småbarnsfostran utbildning och mer kunskap gällande jämställdhet.

 

Yvonne Vestberg Heino
Ordförande, Svenska Kvinnoförbundets kvinnopolitiska utskott

Petra Qvist-Hämäläinen