Kvinnornas lönedag

03.11.2014 kl. 09:47
Insändare i åländska tidningar 30.10.2014

I morgon uppmärksammas Kvinnornas lönedag runt om i Finland. Den 31.10 står för den dagen då kvinnornas årslön i princip är betald. Genom att uppmärksamma ojämställda löner och orsakerna bakom dem vill vi skapa förändring. Kvinnans euro är idag 83 cent vilket i medeltal innebär en löneskillnad på 7600 euro i året.

Orsakerna till löneskillnaderna är flera och en av dem är vår könssegregerade arbetsmarknad. Bara en knapp femtedel av oss jobbar på arbetsplatser där det finns en jämn fördelning av män och kvinnor och fakta är att kvinnodominerade branscher har sämre löner än mansdominerade. Därför anser vi inom Kvinnoförbundet att man ska betala samma lön för likvärdigt arbete. Men skillnader hittas inte bara mellan branscher utan också inom dem.


De branschvisa skillnaderna visar också att vi värdesätter utbildningar på olika sätt. Vi anser det inte berättigat att en person som har vårdutbildning får sämre lön än en person som har en teknisk utbildning. Vi vill att utbildningar av samma längd ska värderas lika högt.

Löneutvecklingen påverkas förstås också av tiden i arbetslivet och i dag förkortas kvinnornas totala arbetstid av att kvinnorna tar ut merparten av föräldra- och vårdledigheterna. Skulle föräldra- och vårdledigheterna delas jämt mellan föräldrarna skulle inte skillnaderna i lönerna vara lika stora. Därför anser Kvinnoförbundet att man genom att införa en föräldraledighet enligt modellen 6+6+6 som skulle uppmuntra båda föräldrarna att ta ut åtminstone en 6 månaders föräldraledighet, skulle jämna ut löneskillnaderna.  I stället för att skuldbelägga kvinnorna genom att säga att de har mindre lön bara för att de arbetar mindre, vilket framkommit i media den senaste tiden, så är det bättre att se till fakta och hitta nya lösningar.

Carola Sundqvist, ordförande

Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen