Tanja Ljungqvist: EU behöver fler feminister

10.03.2014 kl. 11:11
Insändare i Borgåbladet och Västra Nyland på internationella kvinnodagen 8.3.2014

I en tid då jämställdheten och kvinnors rättigheter möter på motstånd på olika håll i Europa behöver starka feminister ta plats i EU-parlamentet. Var fjärde kvinna i Europa har utsatts för könsbaserat våld och kvinnor har fortfarande lägre löner och oftare osäkra anställningar. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i EU är i genomsnitt ca 17 procent.

Det borde således inte vara kontroversiellt att säga att EU behöver fler feminister. Europaparlamentsvalet i maj närmar sig, det är ett val där jämställdhetsfrågorna bör finnas högt på agendan.

Kvinnors låga deltagande på arbetsmarknaden och de sjunkande födelsetalen är två av EU:s stora utmaningar. Trots att kvinnorna i EU i genomsnitt är mer välutbildade än män, så förvärvsarbetar inte mer än 60 procent kvinnor i arbetsför ålder.

Kvinnor bär ofta huvudansvaret för barn, sjuka och äldre släktingar. Alla kvinnor måste ges realistiska möjligheter att kunna kombinera familjeliv och yrkesliv. För att uppnå det målet behövs det en välfungerande barn- och äldreomsorg i alla EU-länder. För tillfället råder det en alarmerande brist på dagvårdsplatser i EU. EU-kommissionen har dessutom konstaterat att höga avgifter är ett stort hinder för många familjer.

Samtidigt sjunker födslotalen i många EU-länder till kritiska nivåer. Det paradoxala är att i EU-länder där barnafödandet är lågt förvärvsarbetar också kvinnorna minst. Däremot är kvinnors sysselsättning hög och det föds fler barn i de länder som har en fungerande barnomsorg. Därför måste EU-länderna nu satsa på åtgärder för att öka på kvinnors deltagande i arbetslivet och samtidigt göra det möjligt att kunna bilda familj.

Det behövs fler feminister i EU som står upp för ra?tten till ett liv utan ko?nsrelaterat va?ld, lika lo?n och villkor pa? arbetsmarknaden, en ja?mn fo?rdelning av föräldraledigheterna och inte minst för jämställd politisk representation.

 

Tanja Ljungqvist

Vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen