Carola Sundqvist: I fjol blev dödssiffran sjutton

25.11.2013 kl. 11:09
Insändare i Vasabladet 25.11.2013

Idag på FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor tänder vi ett ljus för att belysa ett våld som ofta sker inom hemmets väggar. Ett våld som ofta upplevs vara tabubelagt. Vi tänder också ett ljus för att minnas de 17 finländska kvinnor som dog i fjol på grund av det våld som de utsattes för av sina dåvarande eller tidigare partner.

I Finland lever en kvinna i ett parförhållande två gånger så stor risk att avlida av våld i en närrelation jämfört med en kvinna i Sverige. Många av oss känner någon i vänkretsen eller släkten som har blivit utsatt för våld. Det går inte att förutse vem som blir offer för våld, men vi kan på olika sätt hindra dödsfall. Även ett dödsfall är för mycket. Vi måste bli bättre på att känna igen våldet och reagera.

Kvinnor som utsätts för våld eller hot om våld behöver platser där de kan känna sig trygga och skyddade, eftersom de inte är det i sitt eget hem. Vi behöver skyddshem. I dag har vi ca 120 skyddshemsplatser i Finland men det borde finnas ca 500 och avståndet till skyddshemmet får inte vara för långt.

Regeringen har en målsättning att utöka skyddshemsplatserna och samtidigt också sörja för att platserna finns rättvist fördelade regionalt. En utökning av skyddshemsplasterna är en förutsättning för att Finland också ska kunna ratificera och verkställa Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor, den så kallade Istanbulkonventionen. Finland har undertecknat konventionen 2011 men ännu inte ratificerat den.

I Österbotten finns det skyddshem i Karleby och Vasa, medan Jakobstad har en Kvinnojour som upprätthålls av Kvinnohusföreningen. Kvinnohusföreningen är en frivillig förening som får bidrag från kommunerna i Jakobstadsnejden, men som inte har ekonomiska möjlighet att ha personal dygnet runt och därför inte kan kallas skyddshem. Däremot har de en jourtelefon som fungerar dygnet runt.

För att kunna rädda så många kvinnoliv som möjligt borde skyddshemsverksamheten göras lagstadgad och finansieringen tryggas. I dag har kommunerna ingen skyldighet att ordna skyddshemsplatser och detta leder till att servicen varierar i kommunerna.

Förutom skyddshemsplatser behövs också andra tjänster, som till exempel lättillgänglig rådgivning som är utvecklad för att hjälpa utsatta kvinnor.

Enligt en europeisk undersökning tycker en tredjedel av finländarna att våld mot kvinnor inte alltid bör vara straffbart. Det visar att resurser behövs också för ett av de svåraste momenten i arbetet mot våld -  samtidigt det mest långsiktiga arbetet -  att ändra attityderna. Hela samhället vinner på att attityderna till våld förändras!

Tänd Du också ett ljus i dag för ett samhälle fritt från våld!

Carola Sundqvist
Ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen