Proposition om jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser

17.03.2013 kl. 17:00
Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

I ett jämställt och demokratiskt samhälle ska kvinnor och män dela på makten. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att delta i lika stor utsträckning på alla nivåer i samhället. Ett viktigt led i arbetet är att åtgärda den ojämna könsfördelningen i de börsnoterade bolagens styrelser. Finland behöver fler kvinnor på toppositioner i näringslivet och i bolagsstyrelserna. En mer jämställd representation i börsbolagens styrelser leder till att kvinnors kompetens betraktas på ett mer objektivt sätt.

I regeringens jämställdhetsprogram för åren 2012-2015 förbinder sig regeringen att under regeringsperioden sträva efter att trygga en tillräcklig kvinnlig representation i de statsägda bolagens styrelser. I statsägda bolag har staten som målsättning att styrelsemedlemmarna ska representera båda könen så att ingetdera könet har mindre representation än 40 %. Ändå har det visat sig att de kvinnliga styrelsemedlemmarnas andel i de finländska statsbolagen i detta nu är 38 %.

I börsnoterade bolag i Finland är de kvinnliga styrelsemedlemmarnas antal endast 22 %. I större bolag, de s.k. large cap bolagen är kvinnornas andel 28 %. Ökningen som har skett under de senaste åren kan bland annat ses som ett resultat av aktivt arbete inom Centralhandelskammaren för att utöka de kvinnliga styrelsemedlemmarnas antal. Förändringen är långsam och det finns behov av mekanismer som ytterligare kunde påskynda utvecklingen.

Flera EU-länder har under de senaste åren infört juridiskt bindande kvoter för bolagsstyrelser. Bland föregångarna finns Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna och Spanien. I Norge finns en lagstiftning för att minst 40 procent av vartdera könet ska vara representerat i de stora bolagens styrelser. Även inom EU har behovet av ett kvotsystem förts fram för att få fler kvinnor till börsnoterade bolags styrelser och detta har också diskuterats i Finland.

Vi understryker vikten av att företagen ska få en chans att självmant vidga jämställdheten. Kvotering är inte ett mål i sig utan en övergångsmekanism som behövs för att påskynda utvecklingen för att uppnå jämställdhet. Svenska Kvinnoförbundet anser att ifall börsbolagen inte uppnått en könsbalans med minst 40 % av båda könen i styrelserna år 2018 ska Finland införa juridiskt bindande kvoter. Därefter bör man med jämna mellanrum utvärdera hur lagen efterföljs.


Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt att:

  • Lagstiftning som innebär att minst 40 procent av vartdera könet ska vara representerat i börsbolagens styrelser införs under en övergångsperiod ifall en könsbalans på minst 40-60 inte uppnås på frivillig basis före år 2018.

Petra Qvist-Hämäläinen