Motion gällande irreguljära immigranters rätt till vård

17.03.2013 kl. 16:19
Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

I enlighet med en tolkning av lagens paragrafer har man i Finland rätt till sjukvård endast mot full betalning om man är papperslös, dvs man inte har socialskyddssignum av en eller anna orsak.

Enligt FN borde man ha ”rätt till hälsa.”

I Finland har de som inte har socialskyddsignum och/eller saknar likvida medel svårt att erhålla hälso/sjukvård.

I Helsingfors och Åbo har man därför öppnat upp hemliga kliniker, så kallade Global kliniks för att förbättra dessa människors situation. Klinikerna bemannas av enskilda barmhärtiga läkare och enligt uppgift har man även fått tillgång till utrustning och en del mediciner via olika kanaler.

Trots att initiativet är mycket fint är detta kostsamt.

Därför yrkar vi på att Kvinnoförbundet verkar för

  • att verksamheten vid Global kliniks legaliseras

  • blir landsomfattande

  • verkar i samarbete med ortens sjukhus och det paneuropeiska nätet av dylika kliniker

  • får mottaga donationer exempelvis av mediciner och utrustning

  • får ha konfidentiella patientdokument

  • får mottaga ett  rimligt statligt understöd för tryggad verksamhet

Med dessa smärre proaktiva beslut kunde man minska mycket mänskligt lidande.


Heidi Catherine Sid
Svenska kvinnoförbundet i Åbo r.f., observatör och förbundsstyrelsen

Monica Hedström-Järvinen   
Svenska kvinnoförbundet i Pargas r.f. och förbundsstyrelsen


Förbundsstyrelsens svar:

Läkarförbundets styrelse godkände 16.9.2011 ett ställningstagande om att samhället inte får förneka en patients rätt till tillräcklig vård, och samhället får inte heller ingripa i läkarens skyldighet att vårda en patient på basis av kliniska behov. Ekonomiska orsaker får inte heller vara ett hinder för att ordna adekvat vård för papperslösa personer.

I Finland har kommuninvånarna rätt till hälsocentralernas service. I akuta sjukdomsfall får vem som helst hjälp på hälsocentraljouren eller sjukhusens poliklinkjour, men en patient som saknar identitetshandlingar får en räkning på 167 euro. Många papperslösa invandrare saknar pengar och vågar inte använda sig av kommunernas service. 

Global Clinic som grundades år 2011 tar emot utländska patienter som saknar identitetshandlingar eller uppehållstillstånd. Klinikerna drivs av frivilliga läkare och finns på hemlig plats. I verksamheten engagerar sig även sjukskötare, hälsovårdare, tolkar och jurister.

På Global Clinic frågar man inte efter patienternas bakgrund och även finländska patienter tas emot. På klinikerna använder man sig av sjukjournalsystem enligt finländsk lag och förordningar, men man kontrollerar inte uppgifter som patienterna ger om sig själva.

För tillfället har klinikerna inte möjlighet att ge tillräcklig vård, eftersom läkarna endast har elementär sjukvårdsutrustning till sitt förfogande. Klinikerna skulle behöva möjlighet till laboratorieundersökning av prover och möjlighet till röntgen- och ultraljudsfotografering.

De papperslösa har inte råd med dyra sjukhusavgifter och omfattas inte av något nationellt sjukförsäkringssystem. Det är dessutom svårt för dem att skaffa sig mediciner utan ersättning från Fpa. Det skulle vara viktigt att dessa personer ändå garanteras vård, både ur en människorättslig synvinkel men också ur ett folkhälsoperspektiv. Smittosamma sjukdomar som inte behandlas är en hälsorisk även för andra än patienten.

I de övriga nordiska länderna finns det även specifika kliniker som hjälper papperslösa patienter.  Med erfarenhet från de nordiska länderna kan vi konstatera att vårdkostnaderna för papperslösa personer är ringa. Utmaningen handlar ändå om att kunna erbjuda kostnadsfri sjukvård för den som behöver det.

Förbundsstyreslen håller med motionärerna att alla människor borde ha rätt att få den hälso- och sjukvård som de behöver.


Årsmötet beslöt:

  • att det görs en utredning om finansieringen av vården av papperslösa patienter inom den allmänna hälso- och sjukvården så att den även i fortsättningen ska kunna ta emot papperslösa patienter.

Petra Qvist-Hämäläinen