Motion gällande hälsogranskningarnas kvalitet vid adoption från utlandet

17.03.2013 kl. 16:12
Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Enligt en forskargrupp som finansierats av  Stiftelsen för pediatrisk forskning vid Åbo universitets centralsjukhus (ÅUCS/TY) har nästan vartannat barn som adopteras till Finland en sjukdom eller ett medfött tillstånd som kräver behandling eller uppföljning.

Mängden adoptioner sedan 1985 och länder:

  • runt 3000 barn, årligen cirka 200 barn

  • år 2011 kom de flesta barn från Sydafrika, Kina, Thailand och Ryssland.

Eftersom uppgifterna både om barnets och de biologiska föräldrarnas hälsotillstånd kan vara mycket varierande har man nu i denna arbetsgrupp skrivit anvisningar för läkarkåren i Finland för kvalitativa hälsogranskningar av adoptivbarnen.

Men fortfarande behöver denna information nå ut på fältet, till läkarna och sjukskötar-läkarteamen som dessutom ofta ännu saknar kompetens för att utföra dylika hälsogranskningar, speciellt gällande eventuella sjukdomar som ligger latenta.


Därför yrkar vi på att Kvinnoförbundet och SFP verkar för:

  • att forskargruppens nu författade och väl uttänkta anvisningar för kvalitativ hälsogransking av adoptivbarn når ut till de behövliga instanserna i landet och

  • att framförallt läkarna och sjukskötar-läkarteamen nås av anvisningarna - på de bägge nationella språken och

  • att Stiftelsen för pediatrisk forskning, som hittills skött finansieringen av forskningen kunde uppmärksammas för sitt empatiska och kompetenshöjande arbete, i enlighet med deras önskemål.


Heidi Catherine Sid
Svenska kvinnoförbundet i Åbo r.f., observatör och förbundsstyrelsen

Monica Hedström-Järvinen   
Svenska kvinnoförbundet i Pargas r.f. och förbundsstyrelsen                                                    


Förbundsstyrelsens svar:

Som motionsställaren skriver är det mycket varierande praxis som råder gällande adopterade barns hälsogranskningar i vårt land. Läkargranskningarnas omfattning varierar stort mellan orterna, eftersom det inte i Finland finns klara stadganden om hur och när hälsogranskningar av adoptionsbarn ska utföras.

År 2007 inleddes ett FinAdo (Finnish Adoption study) projekt, där forskargruppen undersökte adopterade barns hälsa under 2007-2011.  Forskargruppen som utfört undersökningen består av specialiserade läkare från främst Åbo, men också Helsingfors. Gruppen kartlagde adopterade barns hälsa vid deras ankomst till Finland och man kan nu konstatera att 44 % av de adopterade barnen vid ankomsten till Finland hade någon sjukdom som antingen krävde vård eller uppföljning.

De vanligaste sjukdomarna är olika infektionssjukdomar, som tarmparasiter, hepatit B och C, samt helikobakterier.
Detta forskningsprojekt har finansierats av RAY och samarbetspartners har varit Rädda barnen, Interpedia och Helsingfors stad.
FinAdo-forskningens tredje skede inleddes i december 2012 med stöd från Stiftelsen för pediatrisk forskning i Helsingfors. I detta skede kommer man att kolla upp alla nya adoptionsbarns hälsosituation via frågeformulär.

Syftet med forskningen är att kunna ge bättre vård och upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede. Därför är det viktigt att börja med att förbättra personalens kunskap om hur man bemöter adoptivbarn med specialbehov, både inom hälsovården och socialomsorgen. 

Forskningen har visat att de adopterade barnen borde genomgå en grundlig läkargranskning senast två veckor efter ankomsten till Finland. För att alla adoptivbarn skulle få lika bra vård i hela landet borde om detta stadgas skilt.


Årsmötet beslöt:

  • att motionen inte föranleder några åtgärder. Årsmötet uppmanade motionärerna att utreda den viktiga frågan ytterligare till ett kommande årsmöte. 

Petra Qvist-Hämäläinen