Motion om jämlikheten i lönerna

17.03.2013 kl. 16:06
Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Jämlikheten i lönerna mellan kvinnor och män är fortfarande inte i balans. När man jämför lönerna på årsnivån slutar kvinnornas lönebetalning i slutet av oktober medan männen får betalt för hela året. Samma lön betalas inte alltid för lika krävande arbetsuppgifter, t.ex. i biblioteksbranschen som är kvinnodominerad men ofta kräver högskoleutbildning är lönerna klart underdimensionerade i relation till arbetets kravklass. 

Kvinnoförbundet vill påminna om:

  • att målsättningen bör vara att åtminstone inom den offentliga sektorn betalas samma lön för arbeten som är lika krävande. 

  • arbetsgivarna bör hålla olika arbetens kravklasser uppdaterade, så att lönerna kan fastställas jämlikt.


SvKF i Ekenäsnejden
Ann-Christine Forsell  Sirkkaliisa Cavonius
Ordförande                    Vice ordförande


Förbundsstyrelsens svar:

Motionärerna tar upp en angelägen fråga. Likalön är den jämställdhetsfråga som har gått allra långsammast framåt trots de bestämmelser om jämställda löner som ingår i vår grundlag, vår jämställdhetslag och Europeiska unionens direktiv, arbetsmarknadsorganisationernas egna arbetsgrupper och trepartsarbetsgrupper, utredningar och regeringens likalönsprogram. 

En del av ojämlikheterna i lönerna beror på att olika branscher värderas olika, även faktorer som deltidsanställning och snuttjobb inverkar.

I kvinnodominerade branscher är lönerna i genomsnitt lägre än i mansdominerade branscher.

För att förbättra situationen kunde man t.ex. utarbeta en minimi löneklass för tjänster som kräver högskoleutbildning oavsett bransch inom den offentliga sektorn. Problemet är hur man entydigt kan fastställa löneklasser som skulle vara relevanta för mycket olika branscher, men målsättningen bör vara att lika lön betalas för lika värt arbete.

Man kan vid uppgörandet av centraliserade arbetsmarknadsavtal, komma överens om en kvinnopott som går till kvinnodominerade branscher, detta har använts men har inte haft önskad verkan.

För att nå målet krävs att värderingen av kvinnodominerade branscher ökar och att alla parter är villiga att satsa mera pengar på dessa branscher.


Årsmötet beslöt:

  • att Svenska Kvinnoförbundets representanter i kommunerna arbetar för att arbetsvärderingssystemet uppföljs och vid behov förnyas i syfte att fastställa lönerna jämlikt. 

Petra Qvist-Hämäläinen