Motion om strategi för aktivering av Svenska Kvinnoförbundets lokalavdelningar

17.03.2013 kl. 15:42
Motion 12 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Svenska Kvinnoförbundet har 28 lokalavdelningar runt omkring i Svenskfinland. Arbetet på lokalnivå är grunden för förbundets politiska verksamhet. Men precis som andra föreningar i Finland kämpar även Svenska Kvinnoförbundet med att motarbeta medlemsbortfall. Vi kan konstatera att Svenska Kvinnoförbundet har en del så kallade ”sovande avdelningar” där det finns medlemmar men ingen politisk verksamhet.

I flera år har förbundsstyrelsen understrukit vikten av medlemsvärvning och medlemsvård. För att vi som förbund ska kunna verka på bästa sätt borde våra lokalavdelningar hållas vid liv och få allt stöd de behöver.

Svenska Kvinnoförbundet i Närpes yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet:

  • tillsätter en arbetsgrupp för varje region: Österbotten, Nyland, Helsingfors och Åboland som ska aktivt och praktiskt jobba med att aktivera på nytt sovande lokalavdelningar.


Svenska Kvinnoförbundet i Närpes

Ann-Sofie Smeds-Nylund   Emina Arnautovic
ordförande                             vice ordförande
 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionärerna är ute i ett angeläget ärende. Som motionärerna påpekar har förbundet i många år understrukit vikten av medlemsvärvning och medlemsvård i sin verksamhet. Detta är även något som förbundet aktivt arbetat med exempelvis genom olika rekryteringskampanjer via sociala medier samt förnyande av förbundets webbplats. Genom kampanjerna har antalet besök på förbundets webbplats och facebook sida ökat samtidigt som antalet nya medlemmar på en nationell nivå varit statiskt.

Medlemsvärvning och medlemsvård är en regionöverskridande problematik och det är svårt att rekrytera nya medlemmar då den lokala verksamheten är obefintlig. För att upprätthålla en lokal verksamhet krävs dock ett lokalt engagemang. De frågor som Kvinnoförbundet arbetar med är såväl kommun- som regionöverskridande. I egenskap av en finlandssvensk, politisk kvinnoorganisation har förbundet som sitt syfte att samla Finlands svenska kvinnor till gemensam verksamhet för att höja medborgarandan och bevaka deras intressen i det politiska, sociala och ekonomiska livet. De medlemmar som upplever att de vill arbeta med nationella och internationella kvinnopolitiska frågor måste beredas en möjlighet till detta. En sovande lokalförening ska inte utgöra ett hinder i ett aktivt engagemang i förbundets verksamhet.

Precis som motionärerna tar upp utgör lokalavdelningarna grunden för förbundets verksamhet. I det pågående strategiarbetet har även lokalföreningarnas roll och framtid diskuterats. Under det kommande verksamhetsåret kommer detta att vara ett av de centrala teman som behandlas. Det är därför viktigt att samtliga medlemmar bereds en möjlighet att delta i detta arbete att förstärka den lokala verksamhetens förutsättningar i förbundet.


Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt:

  • att Svenska Kvinnoförbundets organisationsutskott utreder vilka föreningar som idag har sovande verksamhet och orsaken till detta

  • att Svenska Kvinnoförbundets organisationsutskott under verksamhetsåret sammankallar till regionvisa medlemsträffar och evenemang

  • att enskilda medlemmars möjlighet att delta i förbundets verksamhet förstärks.

Petra Qvist-Hämäläinen