Om ökade kvinnliga nätverk över partigränserna

21.03.2012 kl. 15:12
Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2012.

I Norden har vi en stark tradition av jämställdhetsarbete. Jämställdheten lyfts fram i såväl nationella sammanhang som i samnordiska organ, till exempel vid Nordiska ministerrådet. På gräsrotsnivå är kvinnoorganisationerna, såväl politiska som opolitiska, starka och relativt välorganiserade. De nordiska länderna anses ofta vara föregångsländer när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Generellt sett står kvinnor starkare i Norden än i övriga världen och på de flesta, eller alla,
samhällsområden finns en uttalad vilja att öka och stärka jämställdheten.

Runt om i Europa finns kvinnor som hålls tillbaka av förlegade könsnormer men också av tydliga Politiska vägval. Bara sex av tio europeiska kvinnor förvärvsarbetar. Av dessa är det en tredjedel som av en eller annan anledning inte arbetar heltid, och för att få till stånd en förändring bör barnomsorg och förskola byggas ut i hela Europa. Systrar i andra europeiska länder kunde få många goda exempel och ”best practice” av såväl Svenska Kvinnoförbundet som av andra finska
kvinnoorganisationer.

Finlands riksdag föregår med ett gott exempel i arbetet för jämställdhet i och med det samarbetsorgan, ett nätverk av kvinnoledamöter i riksdagen, som finns. Nätverket samlar alla
kvinnoledamöter över partigränserna för att behandla politiska frågor av intresse för kvinnor. Målet är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, arbeta för kvinnors rättigheter och få in ett kvinnoperspektiv i lagberedningsarbetet. Nätverket initierar debatt, arrangerar seminarier, besök, väcker motioner, lämnar yttranden, deltar i internationell verksamhet och samarbetar med kvinnliga parlamentsledamöter i andra länder.

Trots att det finns många officiella påverkningsmöjligheter, är nätverkandet i den egna gruppen och över de politiska partigränserna det bästa sättet att få sin röst hörd. Att bilda nätverk över partigränserna är strategiskt viktigt för att kunna skapa resultat och lyfta jämställdhetsfrågor högt på
den politiska agendan. Vi drar nytta av varandras erfarenheter och öppnar upp för nya kreativa idéer och visioner. Genom nätverket stärker och motiverar vi varandra i sakfrågor och arbete. Det finländska nätverket NYTKIS – Kvinnoorganisationer i samarbete, är ett mycket gott exempel just
denna form av kvinnligt nätverkande över partigränser, som med fördel också kan erbjudas som modell för andra länder.

Jag yrkar därför:

- att Svenska Kvinnoförbundet aktivt arbetar för och stöder samarbetet över partigränserna i systerorganisationerna internationellt,

- att Svenska Kvinnoförbundet utreder nuvarande antal och vid behov stöder bildandet av självständiga kvinnoorganisationer inom de politiska partierna i andra Europeiska länder.

Anna Jungner-Nordgren
Medlem av Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

 

Årsmötets svar

Motionen är intressant ur Svenska Kvinnoförbundets synvinkel som ur olika kvinnoorganisationers eller kvinnonätverks synvinkel i Europa. Europaparlamentet har också lyft fram
jämställdhetsfrågorna som en viktig del i arbetet för ett framgångsrikt Europa. Som framgår av motionärens beredande text kan Finland och Norden lyftas fram som goda exempel
för organiserad kvinnopåverkan.

Det finns idag kvinnor i flertalet beslutande organ, det finns kvinnor aktiva inom politiska partier, det finns partier med skilda kvinnoorganisationer samt att det finns samarbete över partigränser, kvinnoorganisationer emellan. Ute i det övriga Europa är läget ett annat. Många länder har så kallade listsystem till val och trots intresse hos kvinnor så placeras kvinnor inte på valbara platser. Det har också visat sig svårt att få kvinnor att organisera sig inom partierna, kanske för att de saknar rollmodeller, stöd och uppmuntran.

I flera länder har det dock bildats olika kvinnoorganisationer som har till uppgift att stöda och uppmuntra kvinnor som vill engagera sig politiskt, oberoende av politisk hemvist. I vissa länder har det till och med bildats skilda kvinnopartier. Många av dessa kvinnoorganisationer blickar mot Norden för att söka råd,
stöd och erfarenhetsutbyte. De behöver också utbildning i hur göra kampanj, hur bygga koalitioner och nätverk samt andra motsvarande aktiviteter. Detta kan påvisas via bland annat olika EU relaterade projekt.

Det finns en klar social beställning på mera samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kvinnoorganisationerna i Europa och med organisationer i Finland och övriga Norden som till exempel Svenska Kvinnoförbundet. Det här samarbetet bör utvecklas till en win-win situation för ett mer jämställt Europa.

Svenska Kvinnoförbundet omfattar motionärens att-satser:

- att Svenska Kvinnoförbundet aktivt arbetar för och stöder samarbetet över partigränserna i systerorganisationerna internationellt,

- att Svenska Kvinnoförbundet utreder nuvarande antal och vid behov stöder bildandet av självständiga kvinnoorganisationer inom de politiska partierna i andra europeiska länder.

Petra Qvist-Hämäläinen