Motion om arbetsfördelningen inom förbundet

21.03.2012 kl. 13:12
Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2012.

I det politiska arbete som sker i förbundets lokalavdelningar såväl som i de olika organen på centralnivå uppstår ibland oklarheter angående arbetsfördelningen mellan de förtroendevalda och förbundets sekretariat.

En viss förvirring brukar märkas i synnerhet inför olika val (riksdagsval, presidentval,kommunalval). För att undvika missförstånd samt förbättra samarbetet mellan förtroendevalda och sekretariatet borde en klar arbetsfördelning finnas.

Därför önskar undertecknarna av denna motion

- att Svenska Kvinnoförbundet utreder och klargör arbetsfördelningen mellan de förtroendevalda och sekretariatet samt definierar arbetsuppgifterna,

- att lokalavdelningarna informeras om hur de olika arbetsuppgifterna är fördelade och inom vems ansvarsområde olika frågor ligger,

- att Svenska Kvinnoförbundet utreder möjligheten att tjänstemännen, mera än tidigare tar initiativ och i samarbete med förtroendevalda deltar i uppsökande verksamhet i hela vårt
verksamhetsområde för att skaffa fler medlemmar till förbundet i synnerhet bland ungdomar och unga vuxna. T.ex. i olika mässor och publika begivenheter med anknytning till utbildning och andra samhällsfrågor borde Kvinnoförbundet delta och ’synas’.

Närpes den 21.1.2012
Svenska Kvinnoförbundet i Närpes r.f.
gnm Marianne Nyqvist-Mannsén, sekr.


Årsmötets svar

Oklarheten i nuvarande arbetsfördelning förorsakar ömsesidiga förväntningar på arbetsinsatser både från lokalavdelningarnas och våra två tjänstekvinnor sida. Dessa odefinierade förväntningar förorsakar onödiga konflikter och missförstånd. Det är därför viktigt att diskutera detta i ett bredare forum.
Förbundsstyrelsen anser att diskussionen är ett led i en större strategidiskussion som bör föras inom förbundet. Ett tydligt strategiarbete påbörjas i förbundet där även den nuvarande
organisationsstrukturen noggrant kommer att evalueras och utvecklas. Det är även viktigt att lokalavdelningarna är representerade i arbetet. Arbetet inleds under våren 2012 och ett första utkast beräknas vara klart till årsmötet 2013

Årsmötet föreslår

- att förbundsstyrelsen inför kommunalvalet 2012 gör upp en preliminär arbetsfördelning mellan lokalavdelningarna, förbundets förtroendevalda och förbundets sekretariat. Samt informerar lokalavdelningarna och medlemmarna om arbetsfördelningen,

- att Förbundsstyrelsen presenterar på årsmötet 2013 ett förslag för förbundets strategi för åren
2013-2016.

Petra Qvist-Hämäläinen