Revidera lagen som förbjuder sexköp!

21.03.2012 kl. 12:59
Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2012

Den gränsöverskridande handeln med människor växer på flera håll i världen. Enligt FN omsätter människohandeln mellan 5 och 7 miljarder US dollar och berör cirka 4 miljoner personer, främst kvinnor och barn. Ett flertal undersökningar har visat att det råder ett starkt samband mellan prostitution och människohandel.

Sverige tog i bruk ett totalförbud mot sexköp år 1999.  Erfarenheterna från Sverige visar att förbudet mot sexköp har gjort att människohandeln minskat. Förbudet har försvårat både koppleriverksamhet och människohandel då det har gjort det svårare för såväl inhemska som utländska personer att börja prostituera sig, vilket i sin tur har gjort det svårare för kopplare och människohandlare att utöva sin verksamhet. Sverige framstår helt enkelt inte som en intressant marknad för att sälja
människor. Allt fler länder, nu senast Frankrike, följer det svenska exemplet.

Vi yrkar på
- att Svenska kvinnoförbundet verkar för att ett totalförbud mot sexköp införs också i Finland.

Svenska Kvinnoförbundet i Ekenäsnejden r.f.

Madeleine Wessman, ordförande
Ann-Christine Forsell, vice ordförande

Årsmötets svar

Finland införde 2006 ett förbud mot sexköp men endast om kvinnan är offer för människohandel eller koppleri. Det är nu dags att Finland inför ett totalförbud mot sexköp enligt t.ex. modell från Sverige där köp av, eller försök till köp av, sexuella tjänster är en kriminell handling som straffas med böter eller upp till ett års fängelse. Finland skulle därmed tydligt markera att kvinnor och barn inte är handelsvaror. Ett ställningsstagande från Finland kunde komma att påverka hela EU:s vägval i denna fråga. Om flera länder väljer att kriminalisera efterfrågan  kommer även prostitution och trafficking att minska, detta har många studier visat.

Ekonomi och jämställdhet går hand i hand och Svenska kvinnoförbundet bör ta en mera aktiv roll i att stoppa denna slavhandel och samtidigt rasera grunden för en stor del av den gråa ekonomin. Jämställdhet är en grundläggande rättighet och borde vara en prioriterad fråga inom såväl Finlands som Europeiska unionens politik. Svenska Kvinnoförbundets internationella utskott gav i februari 2012 ett utlåtande om sexköpslagen och att den även borde införas i Finland.

Årsmötet föreslår att Svenska Kvinnoförbundet och SFP aktivt arbetar för

- att ett totalförbund mot sexköp införs också i Finland,

- att Svenska Kvinnoförbundet aktivt arbetar för ett totalförbud mot sexköp införs i Finland. Förbudet skulle också omfatta finländska medborgares sexköp utomlands.

 

Petra Qvist-Hämäläinen