HPV-vaccin

21.03.2012 kl. 11:08
Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2012

I Finland diagnostiseras årligen 160-170 fall av livmoderhalscancer. Dödligheten i cancerformen har minskat med 80 % sedan 1960-talet tack var tidig diagnostisering, Papa-undersökningar görs nu med fem års mellanrum i åldrarna 25-60 år.  HPV-virus av typerna 16 och 18 samt 6 och 11 har visat sig vara de viktigaste orsakerna till cellförändringar i livmoderhalsen. Vaccin som skyddar mot nämnda virus finns alltså att tillgå, men är kostsamt och ingår idag inte i det nationella vaccinationsprogrammet i Finland. Den förebyggande effekten av HPV-vaccinet kan utvärderas först om tiotals år och utesluter inte vikten av regelbundna Papa-undersökningar.

Därför önskar undertecknarna av denna motion att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att

- att HPV-vaccin införs i det nationella vaccinationsprogrammet och då i första hand ges till
10-13 åriga flickor (det kan också ges till 14-25-åriga kvinnor beroende på livssituation).
- att HPV-vaccinet ges inom skolhälsovården och att sexualupplysning samtidigt ges


Närpes den 25.1.2012
Svenska Kvinnoförbundet i Närpes r.f.


Årsmötets svar

Frågan om att kunna förebygga elakartade cellförändringar i livmoderhals och andra mjuka membran/slemhinnor med profylaktiska metoder är viktig. Ledamot Henriksson A-M har ställt en fråga om ta upp HPV-vaccin i det allmänna
vaccinationsprogrammet (Nr. 132/2011) vid Riksdagens frågestund En arbetsgrupp tillsatt av THL, vårt nationella Institut för hälsa och välfärd, lämnade in sitt betänkande till SHM, social och hälsovårdsministeriet år 2011 och screeningsarbetsgruppen har båda nyligen slutfört sitt arbete.
Betänkandet förespråkar att HPV-vaccinet inkluderas i vaccinationsprogrammet som komplement till screening och screeningsarbetsgruppen förespråkar screening m ed både HPV-test och cellprov.

HPV, humant papillomvirus, är ett vårtvirus. Några typer ger hand- eller fotvårtor medan andra ger vårtor på könsorganen, så kallade kondylom. De allvarligaste typerna kan orsaka elakartade cellförändringar, cancer, bland annat livmoderhalscancer, analcancer och peniscancer. Idag finns
vaccin som, om det ges före sexdebuten, skyddar mot flera av de 40 HPV-typer som orsakar sjukdomar i underlivet. HPV är ett vanligt förekommande vårtvirus. För tillfället känner man till
över hundra typer av HPV. De flesta infekterar huden men cirka 40 typer infekterar slemhinnan i underlivet. HPV är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. De allra flesta, cirka 90 procent av infektionerna, läker ut spontant inom loppet av ett par år. I England infördes det nationella vaccinationsprogrammet mot HPV redan 09/2008. Då valde man att vaccinera flickorna mellan 12-13 år.

I Sverige har man valt att vaccinera flickor i en viss ålderkategori, man har nu i den andra upphandlingen bytt vaccin och har nu valt det vaccin som också skyddar mot kondylom och
inbegriper skydd för gossar. Man planerar att eventuellt vaccinera gossar i viss ålder. Det finns två olika vaccin, Gardasil och Cervarix som båda, om de ges innan man smittats av HPVvirus, skyddar mot de två vanligaste typerna av HPV – typ 16 och 18 – som bland annat kan ge livmoderhalscancer. Gardasil skyddar även mot HPV 11 och 6 som orsakar kondylom.
I Finland insjuknar årligen omkring 170–180 kvinnor i livmoderhalscancer i Finland och cirka 50– 70 kvinnor avlider årligen. Vaccinet kunde förebygga denna typ av cancer och lidande hos följande generation. Betänkandet har inlämnats. Screeningpraxis uppdateras och HPV-test är på gång, men
vaccinfrågan står stilla, förutom på Åland.

Det nationella screeningprogrammet av 30-60-åriga kvinnor (några kommuner 25-60 år) till screening för livmoderhalscancer har betydligt minskat förekomsten av och dödligheten i livmoderhalscancer i Finland. Enligt gällande förordningen ska kommunen med fem års intervall ordna screening för att förebygga livmoderhalscancer hos kvinnor i åldern 30-60 år. Några kommuner har utvidgat screeningen till att omfatta alla 25- åringar, men för dem skulle de nya HPV-testen vara bättre för att inte orsaka onödigt lidande, för tidiga födslar etc. Dessutom kräver cellförändringarna i denna ålder sällan invasiva grepp då de tenderar att läkas även utan ingrepp. Däremot rekommenderar THL att man testar äldre kvinnor för virusets förekomst eftersom viruset i högre ålder inte längre leker av sig själv. THLs rekommendation är att den övre gränsen för test borde höjas till 65 år och om man då är positiv för viruset borde en uppföljning ske ända till 85. De som inte uppvisar viruset kan lämnas otestade efter denna ålder i det allmänna programmet.

Enligt screeningarbetsgruppen ersätter inte det eventuella HPV-vaccinet screening. Förutom cellprovtagning finns det nu en ny metod för att testa för humant papillomavirus (HPV).
Forskningsarbetet pågår ännu och därför är det motiverat att fortsätta utvärderingen av HPV-test och planeringen av en eventuell gradvis introduktion av testet. Enligt THL-gruppens betänkande den 30 april 2011, som THL överlämnat till social- och hälsovårdsministeriet, kan livmoderhalscancer bekämpas effektivare i Finland och vaccinet borde inbegripas i det nationella vaccinationsprogrammet.

Enligt THL:s förslag ska flickor i åldern 11–12 år erbjudas vaccin inom skolhälsovården. Under det första året erbjuds även flickor i åldern 13–15 år vaccin. De årliga kostnaderna för HPVvaccinationsprogrammet beräknas uppgå till sammanlagt ungefär 2–3 miljoner euro. Programmet kommer enligt uppskattningar att inom tjugo år ge inom hälso- och sjukvården.
Enligt screeeningarbetsgruppen bör programmet för organiserad screening inledas tidigare, dvs. vid
25 års ålder, och fortsätta längre än idag, dvs. till 65 års ålder. Enligt sekreteraren för THL's arbetsgrupp rekommenderar man redan en övergång till att utföra HPV-test först och cellproven
bara vid behov vid kommande screeningar på ovaccinerade.

Enligt THL:s pressmeddelande är priset också billigare nu: ”Under utredningens gång har detframgått att vaccinet kan fås till ett betydligt förmånligare pris än man tidigare uppskattat genom upphandling inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet och att en utveckling av
screeningprogrammet kan ge kostnadsbesparingar”.
Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor omfattade rekommendationen om HPVvaccinationer vid sitt sammanträde den 1 juni, 2011. Därefter har frågan inte framskridit.

Årsmötet föreslår att Svenska Kvinnoförbundet och Svenska
Folkpartiet verkar för:

- att HPV-vaccin införs i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor i åldern 10-13 år. Vaccinationsprogrammet kan senare utvidgas så att HPV-vaccinet i ett senare skede kan ges även till flickor/kvinnor i åldern 14-25 år, beroende på livssituation, samt till pojkar,

- att HPV-vaccinet ges inom skolhälsovården (med vårdnadshavarens tillstånd) och att eleverna samtidigt ges sexualupplysning,

- att man fortsätter att utveckla HPV-testet och utvidgar åldersgruppen för det nationella screeningprogrammet att omfatta kvinnor i åldern 25-65 år (nu 30-60 år)med 5 års intervaller, samt utökar möjligheten för dem som uppvisar viruset vid 65 år till fortsatt screening/papaprov.

Petra Qvist-Hämäläinen