Jämställdheten vid kommunsammanslagningar?

30.09.2011 kl. 17:24
Pressmeddelande 30.9.2011.

När vi nu står inför den nya kommunreformen och nya kommunsammanslagningar, måste vi fästa uppmärksamhet vid jämställdheten i de nya kommunerna framfrallt vad gäller de ledande tjänstemännen och förtroendevalda i ledande positioner. För att veta vilka utmaningar vi står inför kan vi granska kommuner som tidigare slagits ihop.

I de kommuner som den 1.1.2009 slogs ihop till sammanlagt 32 kommuner visade det sig att  man till kommundirektör i alla kommuner valde en man. Av de ursprungligen 99 kommunerna hade det i 11 kommuner funnits en kvinnlig kommundirektör. Men nu finns det alltså ingen, enligt Kommunförbundets statistik.

Eftersom bara 15 procent av alla kommun- och stadsdirektörer i Finland är kvinnor, betyder detta alltså att de ifall vi inte är uppmärksamma ytterligare minskar.
Vid kommunsammanslagningar måste vi också ta i beaktande jämställdheten, eftersom både mäns och kvinnors syn och åsikter måste komma fram i beslutsfattandet och kommunledningen. När det gäller övriga ledande tjänstemän inom kommunerna är det fortfarande större jämställdhet.

Även när det gäller kommunfullmäktigeordföranden och kommunstyrelseordföranden har kvinnornas andel minskats.
21 procent av styrelseordförandena är kvinnor och 26 procent av fullmäktigeordförandena är kvinnor.

Bland de sammanslagna kommunerna under 2007-2009 ändrades antalet kvinnliga fullmäktigeordföranden  från 27 till 23 procent och kvinnliga styrelseordförandena andel minskade från ca 22 till 16.

T.ex Karleby, som är en kommun som genomlevt kommunsammanslagningar, var 2009, efter sammanslagningen, ordförande i stadsfullmäktige, de båda viceordförandena, ordförande i stadsstyrelsen och de båda viceordförandena alla män. I dag finns det en kvinna som viceordförande i kommunfullmäktige alla övriga är män. Dvs fem män och en kvinna.

När kommuner slåsihop måste vi beakta kvinnors ställning i valet av kandidater och i valet av ordförande och viceordförande.

Ett redskap för att uppnå jämställdhet inom kommunerna och det kommunala beslutsfattandet skulle också vara att fler kommuner skulle godkänna Den europeiska deklaration om jämställdhet – mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

Carola Sundqvist
 

Petra Qvist-Hämäläinen