Jämställt är lönsamt

29.03.2011 kl. 14:05
Insändare i HBL 26.3.2011

Regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas likalönsprogram som pågått sedan år 2006 bör fortsätta inom nästa regeringsperiod. Programmets huvudsakliga mål är att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män till högst 15 procent före utgången av år 2015.

Hittills har åtgärderna för att minska löneojämlikheten inte varit tillräckliga, kvinnans euro är idag ännu bara 82 cent. Därför bör den kommande regeringen binda sig till att fortsätta förverkliga likalönsprogrammet.

Ett sätt att öka på lönejämställdheten inom arbetslivet är att inom alla sektorer införa jämställdhetsplaner och lönekartläggningar och använda resultaten av dessa för att få till stånd en jämlikare lönesättning. Det behövs exakta anvisningar i jämställdhetslagen om hur arbetens likvärdighet bör utvärderas vid lönekartläggningar. För att likalönsprincipen ska kunna genomföras på arbetsplatserna är det viktigt att jämföra löner även över kollektivavtalsgränser.

Den nuvarande takten för utvecklingen av lönejämställdheten är alldeles för långsam. Därför bör ett effektivare system med utjämnande lönepotter i avtalsförhandlingarna tas i bruk för att uppnå lönejämställdhet i samhället. Genom att förverkliga ovan nämnda åtgärder är vi närmare målet lika lön för likvärdigt arbete.

Svenska Kvinnoförbundets kvinnopolitiska utskott
Camilla Sandell
ordförande
 

Petra Qvist-Hämäläinen