tal

Kvinnor, fred och säkerhet

03.02.2009 kl. 00:00
Förbundsordförande Sara Eklunds taltur vid sfp:s partistyrelsemöte den 30 januari 2009 i Vasa

Ett av Svenska Kvinnoförbundets fyra teman inför europaparlamentsvalet är fred, stabilitet, säkerhet och jämställdhet just därför att jämställdhet är ett viktigt värde att inkludera i arbetet med konflikthantering. År 2000 antogs resolutionen 1325 “Kvinnor, fred och säkerhet” av FN:s säkerhetsråd. Resolutionen handlar om att stärka kvinnors roll och beslutanderätt i krishanteringen och att beakta kvinnors ställning efter konflikter. Den handlar också om att innefatta kön och jämställdhet samt i all militär och civil krishantering.

Finlands nationella handlingsplan för FN:s resolution 1325 publicerades i september 2008. Minister och partiordförande Wallin är en av undertecknarna. Genom denna handlingsplan kan Finland arbeta på ett mer konkret sätt för att nå resolutionens mål. Långt ifrån alla EU-länder har gjort en motsvarande plan och jag hävdar att detta är ett mål inför EU-valkampanjen. Det behövs samstämmiga redskap i alla EU-länder för att inkludera jämställdhetsperspektivet i allt kris- och fredsarbete.

Den utrikes- och säkerhetspolitiska ungdomsgruppens ställningstagande inför utvecklingen av Finlands säkerhets- och utrikespolitik tar glädjande nog också upp vikten av ett brett krishanteringsarbete med ett aktivt genus- och jämställdhetsperspektiv. En annan fråga som dryftas i deras rapport är hur det Finländska försvaret skall skötas. Jag gläder mig åt samsynen vi har inför ett uppbåd dit både unga kvinnor och män kallas.

Det är min personliga åsikt att dagens finländska värnpliktssystem är förlegat. Var femte avbryter, det förekommer trakasserier, mobbning och det satsas på fel saker. Jag anser att nuvarande strukturer skall rivas och att försvaret skall innefatta två jämlika delar – civil krishantering med strategiarbete samt militär krishantering som innefattar vapenhantering. När denna omstrukturering är igång vill jag att såväl kvinnor som män kallas till uppbåd och sedan får välja vilken typ av krishantering och försvarstyp de vill lära sig. Grundutbildningen skall vara lika lång för alla och sedan finns möjlighet till specialisering och yrkeskarriär. Ungdomsgruppens ställningstagande innefattade en selektiv värnplikt samt tonvikt på militär alliering. Jag anser att den militära allieringen är viktig för vårt lands säkerhet men har inte ännu funderat färdigt på selektiviteten i systemet eller på vilka grupper som skall lämnas utanför uppbådet. Jag är öppen för diskussion.

Jag är dock fast av den åsikten att vi skapar ett mera modernt och fungerande system genom att ändra systemet och konsekvent kalla alla kvinnor och män till tjänstgöring inom krishantering. Den typen av insikter behöver varje medborgare och samhället har nytta av kunskaperna i alla typer av krissituationer – vare sig det gäller miljökatastrofer, mänskliga tragedier, olyckor, väpnad konflikt eller strävan efter fred.

För mer information: Sara Eklund 044-5034074

Petra Qvist-Hämäläinen