tal

Eklund efterlyser modig och alternativsökande politik

25.04.2008 kl. 00:00
Förbundsordförande Sara Eklunds tal vid SFP:s partistyrelsemöte i Helsingfors den 24.4.2008

I det politiska arbetet behövs vissa komponenter för smidighet och framgång för visionerna men de behövs också för att vi ska kunna leva med oss själv som samhällspåverkare. 
Dessa är:

-    Förmågan att ta ställning men samtidigt vara nyanserad
-    Samarbetsförmåga
-    Mod att röra vid också svåra frågor med risk för att vara obekväm
-    Ekonomiskt sinne och kreativitet

Svenska Kvinnoförbundet har tagit aktiv ställning emot en utbyggnad av kärnkraften i Finland men talar också för en saklig och alternativsökande energipolitik som ser till nuvarande behov och den hållbara utveckling som vi vill skall gälla också i framtiden. Vi uppmanar nu Svenska folkpartiet att förnya sin ståndpunkt och åter säga NEJ till utökad kärnkraft genom den motion som nu finns som motion nummer 43 i era handlingar. Kraft kan utvinnas utan strålning och därför kommer jag att föreslå att partistyrelsen tar ställning till…

-    att det inte skall ske etablering av nya kärnkraftsanläggningar i Finland
-    att energibolagen skall satsa mycket mera resurser än hittills på utvecklandet av utsläppsfattig och strålningsfri energiutvinning såsom vindkraft, solenergi, bioenergi, torv osv
-    att åtgärder skall vidtas i energisparande syften på alla nivåer i samhället

Samt för nyansens skull:
-    att om beslut tas för utvecklandet av kärnkraften i Finland ska det ske av nuvarande producenter och på befintliga orter

Vi vinner på saklighet och mångsidighet i energipolitiken men också på att tänka på vilken värld vi vill lämna till våra efterkommande. De berörs också av våra ställningstaganden.

Sfp och svenska kvinnoförbundet har alltid varit politiska aktörer med vilja att se det goda i mångfalden såväl när det gäller språk, kultur, dagvårdsalternativ o.s.v.  Vår nordiska gemenskap är unik ur globalt hänseende och bildar ett systerskap för fred, välfärd, språk, kultur- och samhällsdiskussion och utveckling. Den nordiska dimensionen i jämställdhetsarbetet är en arena att nyttja i större utsträckning. Finland kunde lära sig av och skörda frukterna av de strävanden som gjorts för jämställdhet i de nordiska länderna. Det finns material, läromedel och praxis för jämställdhetsimplementering i allt från dagis till statsråd, som kunde lokaliseras och översättas såväl språkligt som kulturellt till finska och svenska i Finland. Detta kunde bli ett samnordiskt projekt med Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet som huvudaktörer och sfp med sin aktiva samarbetsvilja kan gå i spetsen.

För att gå i spetsen krävs mod och speciellt när det gäller svåra – men viktiga – frågor i politiken. Våld mot kvinnor är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna och i Finland finns ännu mycket att göra för att motverka våldet samt stöda de drabbade.  Såväl på nationellt som på lokalt plan måste modet finnas för att motverka och uppmärksamma och eftersom sfp verkar på alla arenor har vi ett ansvar. I motionssvaret till motion 44 om motarbetande av sexuellt våld i kommunerna visar på en genuin vilja till att arbeta för att eliminera våldet – nu är det tid att omsätta orden i handling.  Frivillig- och medborgarorganisationer erbjuder idag mycket av det skydd och den service som finns att få för kvinnor som utsatts för våld. Det behövs en klarare ansvarsfördelning mellan och nationell koordinering för aktörer – frivilliga och offentliga – som arbetar med att stöda våldsoffer. Tillräckliga resurser bör tillställas och avsättas i kommunerna för att följa upp de nationella rekommendationer angående förebyggande av våld inom närrelationer och inom familjen som ges inom ramen för programmet för inre säkerhet och för uppgörandet av lokala säkerhetsplaner. Finansiering för tredje sektorns serviceorganisationers bör också tryggas.
Rättigheten till skydd, stöd och rättvis behandling för våldsoffer skall inte påverkas av bostadsort eller språk utan vara lika för alla överallt i landet. Våld mot kvinnor är inte beroende av etnicitet eller social klass och därför måste service finnas på flera språk. Speciella åtgärder krävs även för att trygga stödet till dem som inte har någon automatiskt anknytning till samhället eller det offentliga, speciellt nyfinländska kvinnor. Svenska Kvinnoförbundet anser att en enhet på nationell nivå med ansvar för motverkande av våld mot kvinnor samt för koordinering av informationsspridning och skyddsverksamhet måste inrättas omedelbart. Att jämställdhetsminister Wallin har samma åsikt samt också arbetar för frågan vet vi – osäkrare är det med resten av regeringsmedlemmarna. Jag är stolt över att representera ett parti som vågar stå för sina åsikter också när ingen annan vågar tycka till på riktigt.

Ekonomiskt sinne och kreativitet är kronan på verket i politiken, komponenterna som både utgör grunden och det lilla extra. När det gäller att implementera värderingar som är viktiga så behöver man både resursmedvetenheten och förmågan till fantasi för att nå resultat. Det kan också kallas att sikta mot stjärnorna för att nå trädtopparna. Beslut som fattas nära människan har ofta störst inverkan på hennes eller hans liv. Därför är integrering av jämställdhetsperspektiv i kommunens verksamhet lika viktigt som på den nationella nivån men kräver också insikt, vilja och kreativitet. Svenska Kvinnoförbundet, som är en sällsynt kreativ organisation, påtalar i sitt utlåtande till regeringens jämställdhetsprogram att riktlinjer för jämställdhetsrevision bör utarbetas för att implementera genusperspektiv i kommunal och statlig budgetering. Bara genom att syna resursanvändningen och serviceproduktion genom jämställdhetsglasögon kan det säkerställas att kommunala satsningar gagnar alla och ger alla en jämlik möjlighet att vara invånare. I vår kommande jämställdhetshandbok för kommunalt förtroendevalda är detta ett tema att ta sig en titt på.

Genom att använda dessa komponenter i politiken – nyanserat ställningstagande, samarbete, mod, ekonomiskt sinne och kreativitet – kan vi påverka med ansvar, omsätta värderingar till handling, utbyta kunskap, utöva medmänsklighet och nå våra mål. Den insikten är både liten och stor samtidigt – precis som sfp är ett litet stort parti.

För mer information:
Förbundsordförande Sara Eklund 044 503 4074, sara.eklund@kvinnoforbundet.fi

Petra Qvist-Hämäläinen