Resolution från årsmötet 2021: Kommunens resurser ska komma alla invånare till nytta

29.03.2021 kl. 12:02
Det är en självklarhet att vi alla ska ha lika rättigheter och möjligheter, därför höjer vi våra röster. Svenska Kvinnoförbundets värderingar behövs. Coronakrisen har förstärkt samhällsproblemen och för många är situationen outhärdlig och de behöver vårt stöd.

En öppen och inkluderande samhällsdebatt är en förutsättning för vårt demokratiska samhälle. Alla ska ges utrymme och alla ska känna sig bekväma att göra sin röst hörd. Svenska Kvinnoförbundet tar avstånd från hatretorik och osakligt beteende som förstör tilliten till samhället.

Inför det stundande kommunalvalet kräver Svenska Kvinnoförbundet att kommunens resurser ska komma alla invånare till nytta, och användas så att utvecklingen i riktning mot jämställda kommuner främjas. För att uppnå detta behöver kommunerna bland annat införa könsmedveten budgetering, barnkonsekvensanalyser och kommunernas budgetmål och ekonomiplaner ska innehålla anvisningar om jämställdhet mellan könen. 

En hållbar ekonomi är en grundläggande förutsättning för en trygg vardag, och är en viktig del av självbestämmanderätten. En förutsättning för ett jämlikt samhälle är att var och en har kunskap om och möjlighet till att skapa en trygg ekonomisk vardag. Ett led i detta är att kommunen beaktar jämställdhetsfrågor i alla skeden av samhällsplaneringen.

Kommunerna har ansvar för invånarnas tillgång till mångsidig motion och idrott. Tillgången till träningstider och adekvata utrymmen ska fördelas jämnt. Flickor och kvinnor ska kunna utöva idrott och motion utan oro för sexuella trakasserier. 

Coronakrisen har inte behandlat våra invånare jämlikt. Pandemin har drabbat många kvinnodominerade branscher hårt och könskonsekvenserna av de åtgärder som har vidtagits för att begränsa coronapandemin måste bedömas även i kommunerna. Därtill måste servicenätet stärkas och nödvändiga åtgärder vidtas för att främja speciellt barn och ungas trygghet och psykiska hälsa i efterdyningarna av coronapandemin. Särskild uppmärksamhet bör ägnas äldre och människor som lever under otrygga förhållanden i sina hem.

Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att kommuninvånarna ska kunna leva i en vardag som präglas av hållbar utveckling. Vid upphandlingar bör en analys av konsekvenserna för miljö, social hållbarhet och kön alltid föregå valet av vara eller tjänst så att “prislappen” inte automatiskt väger tyngst. Det ska vara enkelt att källsortera, lätt för alla att hitta information om de klimatsmarta möjligheter som står till buds i kommunen vare sig det gäller lokaltrafik, vägnät eller byggnadsverksamhet. Jämställdheten och klimatsmarta val utgör sammanlänkade delar av den hållbara utvecklingen i kommunen.

Vi gör alltid rätt val när vi ställer upp för jämställdheten. Vi står upp för de utsatta.
Vi höjer våra röster och tar plats.

Petra Qvist-Hämäläinen