De av regeringen planerade s.k. tvångslagarna som gäller arbetsmarknaden bör slopas

13.03.2016 kl. 12:48
Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

I detta politiska nu står två centrala frågor för jämställdhet under hot: högklassig och jämlik dagvård samt jämställd arbetsmarknad. Dessa två påverkar dessutom starkt varandra och nu står båda inför hot som skulle urholka den jämställdhet vi redan lyckats skapa – och då är inte ens utgångspunkten jämställd.

I sin önskan att få arbetsmarknadsparterna med i ett. s.k. samhällsfördrag har regeringen hotat med s.k. tvångslagar som skulle påverka arbetsmarknaden på ett sätt som fram för allt drabbar kvinnor. De s.k. tvångslagarna påverkar bl.a. ledigheter och övertidsersättningar och gäller fram för allt den offentliga sektorn som är kvinnodominerad. Att dessa tvångslagar skulle drabba kvinnor oskäligt hårt är svårt att se som annat än grundlagsvidrigt och äventyra principerna bakom en rättsstat. Varje politiskt parti och särskilt deras kvinnoförbund borde arbeta för att inte regering och riksdag ytterligare försämrar arbetsvillkor för de redan mer drabbade kvinnorna.

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för

  • att de av regeringen planerade s.k. tvångslagarna som gäller arbetsmarknaden slopas i och med att de drabbar kvinnor på ojämlikt sätt

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning
Runa Ismark
Ordförande
 

Årsmötets svar:

Statsminister Juha Sipilä meddelade redan i september att regeringen återtar förslaget om att skära i övertidsersättningarna och söndagstilläggen.  Den 31 januari tillkännagav han att beredningen av de så kallade tvångslagarna har avbrutits för att påskynda förhandlingarna mellan arbetsmarknadsparterna. Förhandlingarna som syftar till att ta fram ersättande åtgärder för att förbättra konkurrenskraften inleddes för femte gången den 28 januari.

Enligt uppgifter i pressen den 2 februari har förhandlingsparterna kommit överens om att slopa karensdagen för sjukledigheter så att arbetstagarna också i fortsättningen för lön även för den första dagen under sjukledighet.  Parterna lär också ha kommit överens om att semestrarna inom den offentliga sektorn förkortas med endast en eller två dagar i stället för med de upp till åtta dagar som ingick i regeringens förslag.  Den 4 februari meddelas att trettondagen föreslås kvarstå som avlönad helgdag.

Det verkar som om ett så kallat samhällsfördrag, alltså en överenskommelse mellan arbetsmarkandsparterna, håller på att komma till stånd, vilket medför att beredningen av regeringens lagpaket inte återupptas. 

Årsmötet yrkar på:

  • att Svenska Kvinnoförbundet noggrant följer med hur situationen utvecklas.