Förändra lagstiftningen kring transkönade personer

29.04.2015 kl. 14:20
Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Alla ska ha rätt att fatta egna beslut om sin kropp, sin sexualitet och sin reproduktion. Den finländska lagstiftningen angående transkönade personer är bristfällig och strider mot de mänskliga rättigheterna. En person som bekräftar sitt kön juridiskt måste i dagsläget sakna fortplantningsförmåga, visa en medicinsk utredning över att hen tillhör det upplevda könet och lever enligt en viss stereotypisk könsroll, vara 18 år och gå med på att förändra ett eventuellt äktenskap till registrerat partnerskap eller tvärtom. Så länge avsaknaden av fortplantningsförmåga utgör ett villkor för fastställandet av könstillhörigheten inskränker lagstiftningen de transkönade rätt till jämlikhet, fysisk integritet och privat- och familjeliv. Lagstiftningen strider också mot Europakonventionen som säger att ingen skall diskrimineras på basen av bland annat kön eller sexualitet, och i detta bör även transpersoner ingå.

Begreppet ”transsexuell” är ett föråldrat begrepp och bör i lagstiftningen ändras till ”transkönad”. Att ens upplevda inre könsidentitet inte överensstämmer med ens yttre könsorgan har ingen koppling med ens sexualitet, och därför är den nuvarande benämningen missvisande.

Att uppleva sin könsidentitet vara en annan än den en tilldelades vid födseln är ofta en mycket tung och svår sak att bära på. Många transpersoner lider av depressioner och ångest, och självmordsstatistiken bland transpersoner är den högsta bland HBTQ-personer. En bristfällig och kränkande lagstiftning ökar bara på det utanförskapet hos transpersoner. Att få sin könsidentitet bekräftad är en grundläggande mänsklig rättighet.

Finland borde höra till de ledande länderna när det gäller att fullfölja sexuella minoriteters och könsminoriteters mänskliga rättigheter. I Danmark kan den som vill ändra sitt juridiska kön ansöka om detta hos en myndighet och efter en väntetid på sex månader bekräfta att önskan kvarstår. Något krav på skilsmässa, diagnos eller sterilisering finns inte. År 2013 slopade Sverige lagen om tvångssterilisering. Av de nordiska länderna är det endast Finland och Norge som kräver sterilisering av transpersoner.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att Finland uppfyller transkönade personers rätt till jämlikhet, fysisk integritet och familjeliv genom en reform av ”lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet”.
  • att kravet på att vara ogift samt steriliseringskravet avskaffas från lagstiftningen då dessa strider mot Europakonventionen.
  • att transpersoner under 18 år får vägledning och stöd samt har möjlighet att börja hormonbehandling för att stärka sin könsidentitet.
  • att aktiva åtgärder införs för att förhindra att transpersoner diskrimineras och marginaliseras, bland annat genom att utveckla sexualkunskapen till att inkludera personer med annan könsidentitet än cis (heteronormativ könsidentitet).
  • att fler stödpunkter införs på kommunal nivå så att transpersoner som lider av depression och ångest snabbt kan få hjälp, och att terapimottagningar synliggör att de också erbjuder hjälp för personer med könsdysfori (då ens inre könsidentitet inte överensstämmer med det yttre könet).
  • Att det blir obligatoriskt inom psykiatri- och psykologutbildningen att studera HBTQ-frågor.
  • Att det ordnas fortbildning i HBTQ-frågor för terapipersonal.