Svenska Kvinnoförbundets Vision 2020

29.04.2015 kl. 14:17
Proposition 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Helsingfors 2015

Svenska Kvinnoförbundets vision är ett jämställt samhälle där kvinnor och män har samma status och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdheten innebär att alla människor, oavsett kön, har samma friheter, rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla livsområden. Jämställdhet ger oss frihet från de begränsningar som könsrollerna håller oss i.

Vi jobbar för den enskilda individen med utgångspunkt i alla människors lika värde och därmed samma demokratiska rättigheter. Vår vision är ett samhälle fritt från våld där individens valfrihet respekteras. Människans livsval ska avgöras av hens individuella förmågor och förutsättningar. Samhällets strukturer skall stöda jämställdheten.

Tillgången till det offentliga rummet ska finnas på lika villkor, oberoende av kön. Vi vill ha en jämn fördelning av inflytande och makt samt uppnå ekonomisk jämställdhet. Vi behöver fler kvinnor i beslutsfattande ställning och vi vill att jämställdhetsperspektivet tas med i allt beslutsfattande i samhället. En av nycklarna till ett jämställt samhälle är individens möjlighet att förena arbetsliv och familj och att vi har en jämställd fördelning av hem- och omsorgsarbetet.

Svenska Kvinnoförbundet fungerar som en liberalfeministisk opinionsbildare i samhället och som ett stöd för liberala kvinnor i politiken. Vi bevakar jämställdhetsfrågor och arbetar lokalt, nationellt och internationellt för att dessa ska finnas högt på den politiska agendan.