Ge papperslösa personer rätt att öppna bankkonton

29.04.2015 kl. 14:09
Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

För att kunna verka i dagens samhälle krävs att man har ett bankkonto. Det är en förutsättning för att kunna sköta många ärenden och för att t.ex. ta emot stöd och lön. I dagens läge har bankerna inte rätt att öppna bankkonton till personer vars identitet inte kan bestyrkas.

Många utlänningar som vill öppna ett bankkonto i Finland stöter på problem eftersom bankerna inte alltid accepterar utländska identitetshandlingar. Situationen är svårast för papperslösa invandrare, men också utbytesstuderande från andra EU-länder drabbas. Värst utsatta är utlänningar som saknar pass från sina hemland. De får istället provisoriska främlingspass med en anmärkning om osäker identitet. Eftersom lagen säger att bankerna måste kunna bestyrka kundernas identitet för att öppna bankkonton innebär det att personer med den här typens identifikationspapper i praktiken förvägras att öppna ett bankkonto i Finland.

En möjlighet kunde vara att skapa en ny form av kundförhållanden - en mellanform - där bankerna ges rätt att öppna konto till personer med främlingspass, men med specialvillkoren att tjänster så som betal- och kreditkort och internetbank eventuellt inte kunde kopplas till kontot.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att det utreds hur man på bästa sätt kan garantera att papperslösa ges rätt att öppna bankkonton i finländska banker.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs r.f.

Peggy Heikkinen                                   
ordförande

Matilda Hemnell
sekreterare


Årsmötets svar:

Motionens innehåll är sakligt och bra och stämmer bra överens med t.ex. diskrimineringsombudsmannens utlåtande 2013 till Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (Lausunto id94452531 (4)VVTDno/2013/121) där det uppmanas till att hitta en lösning och att Finansinspektionen, Finansbranchens Centralförbund och bankerna ändrar sin verksamhet på ett sådant sätt att de som bor lagligt i Finland har lika tillgång till grundläggande banktjänster.  Det är ett märkbart samhälleligt och socialt problem att lämnas utanför banktjänster.
 

Årsmötet understöder motionen och yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att det utreds hur man på bästa sätt kan garantera att papperslösa ges rätt att öppna bankkonton i finländska banker.