HPV vaccin – även för pojkar

29.04.2015 kl. 13:58
Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Enligt Dr Matti Lehtinen vid Tammerfors universitet som leder forskningen kring HPV-vaccinet i Finland, har man nu erfarenheter från det första året då HPV vaccinet inkluderats i vaccinationsprogrammet i Finland för flickor på klasserna 6-9. Vaccinet är frivilligt och föräldrarnas samtycke behövs för flickor under 12 år.

Enligt Dr. Lehtinen är det ännu bara 50-70 % av ålderskategorin flickor som låtit sig vaccineras. För fullgott skydd borde man komma upp till 90 %.

HPV är Human Papilloma Virus och det finns två slag av det vaccin som nu erbjuds i Finland. Vaccinet ger skydd speciellt mot HPV 16 och 18 vilka kan orsaka bl.a. livmodercancer.

Enligt THL's rekommendation har man startat upp kampanjen i november 2013 med devisen ”Tjejernas grej” men det är ofta pojken som är bärare av viruset och viruset förekommer i flere former och smittar även på andra sätt än genom samlag. Därför skulle det vara viktigt att redan nu kunna inleda programmet även för pojkar.

Myndigheterna har hittills ansett att ”det är enklare och billigare att vaccinera enbart flickorna”, enligt Må Bra/ yle.fi, 2014.

Vid årsskiftet 2013-2014 kommer en utvärdering att ske varefter en rapport föreligger för det fortsatta arbetet.

Därför yrkar vi på att SvKF tillsammans med Seniorerna och SFP och våra representanter i riksdag och regering verkar för :

  • att man följer upp rekommendationer i rapporten om HPV-vaccinationerna för flickorna i det allmänna vaccinationsprogrammet nov. 2013 -2014
  • för att kunna fatta beslut om huruvida pojkarna i en viss ålderskategori skall inkluderas redan i det allmänna vaccinationsprogrammet från och med 2016. 

EM Heidi Catherine Sid, Svenska Kvinnoförbundet

Medlem i Kvinnopolitiska utskottet, SvKF

Socialpolitiska utskottet, SFP
 

Årsmötets svar:

Motionären är ute i ett aktuellt ärende. HPV-vaccin har erbjudits åt flickor i vårt land inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet i några år och det finns skäl att följa med utvärderingsrapporter om vaccinet till flickor i Finland. Det är fortsättningsvis viktigt att ge information till såväl ungdomar som föräldrar om vikten att följa det allmänna vaccinationsprogrammet. Samtidigt bör information om de viktiga PAPA-screeningarna ges.

Studier visar att även pojkar har nytta av HPV-vaccinet. Utvärderingar av flickors HPV-vaccin kan delvis underlätta beslut om vaccinering av pojkar men man behöver även ta i beaktande forskning som gjorts speciellt bland pojkar och män.
 

Årsmötet yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att våra representanter i riksdag och regering verkar för:

  • att man följer upp rekommendationer i rapporten om HPV-vaccinationerna för flickorna i det allmänna vaccinationsprogrammet nov. 2013 -2014
  • att kunna fatta beslut om huruvida pojkarna i en viss ålderskategori skall inkluderas redan i det allmänna vaccinationsprogrammet från och med 2016 
  • att man snarast utreder huruvida det finns skäl att inleda HPV-vaccin även till pojkar i lämplig ålder.