Föräldralediga bör inte straffas ekonomiskt för deltagande i kommunalpolitiken

07.04.2017 kl. 13:37
Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Småbarnsföräldrar som är föräldralediga och deltar i det kommunala beslutsfattandet kan gå ekonomiskt på förlust. För närvarande betraktar FPA arvoden för kommunala förtroendeuppdrag som arbetsinkomster, vilket sänker föräldrapenningen till miniminivån.

Enligt sjukförsäkringslagens 1 kapitel moment 4 i 4 § jämförs arvodet för förtroendeuppdrag med arbete. Mötesarvodena för kommunala förtroendeuppdrag sänker således föräldradagpenningen till miniminivån som är 24 euro per dag. Själva mötesarvodet är ändå sällan tillräckligt stort för att kompensera den minskade föräldrapenningen. Det här innebär att föräldralediga i praktiken kan tvingas betala för att delta i kommunalpolitiken. Det här går tvärt emot kommunallagens strävanden att engagera så många som möjligt från olika livsområden i kommunalpolitiken.

Nuvarande praxis skapar ojämlikhet och påverkar småbarnsföräldrars möjligheter att delta i kommunalpolitiken. Svenska Kvinnoförbundet anser att föräldralediga politiker inte ska behöva lämna sina uppdrag för att undvika att hamna i en inkomstfälla. Istället borde vi hitta nya sätt att underlätta småbarnsföräldrars deltagande i det kommunala beslutsfattandet.

Inför kommunalvalet har vi sett att det är svårt att värva speciellt unga kvinnor och småbarnsmammor till förtroendeuppdrag. Lagen och FPA:s tolkning av den underlättar inte den här kandidatrekryteringen. Eftersom mammorna fortfarande använder största delen av föräldraledigheterna, så drabbar problemet främst kvinnor, vars andel av de kommunala beslutsfattarna för tillfället är endast ca 36 %.

Småbarnsfostran, grundutbildning, andra stadiets utbildning samt kultur och fritid kommer att vara viktiga frågor i fullmäktigearbetet under nästa mandatperiod. De finns bland det som finns kvar för städer och kommuner att sköta efter att social- och hälsovårdsfrågorna flyttar till landskapen. Det är viktigt att småbarnsföräldrarna har möjligheter att vara med och påverka hur dagis och skola sköts i våra kommuner och städer.

Föräldralediga ska ha rätt att delta i det kommunala beslutsfattandet utan att behöva betala för det. Svenska Kvinnoförbundet anser att det vore rättvist att nettoinkomsterna inte minskar under moderskaps- eller föräldraledigheten på grund av kommunala förtroendeuppdrag. Därför behövs det en lagändring eller en nytolkning av lagen gällande mötesarvodena.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för

- att en lagändring görs så att mötesarvoden för kommunala förtroendeuppdrag inte sänker föräldrapenningen till minimi.

- att underlätta småbarnsföräldrars möjligheter att delta i det kommunala beslutsfattandet.

- att man i kommunerna ser över mötestiderna för kommunalt förtroendevalda så att möten arrangeras så att de lämpar sig för personer i olika livsskeden och arbetssituationer.