Hur havande föräldrar kan förbereda sig för den numera långa resan till BB

07.04.2017 kl. 14:08
Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Årsmötets svar:

Trots att det ännu inte torde föreligga någon heltäckande statistik står det klart att antalet födslar som äger rum på vägen till BB ökar i takt med att förlossningarna koncentreras till enheter med mer än 1 000 födslar per år.  Motionären fäster alltså uppmärksamhet vid ett angeläget ärende.

För det första bör direktiven för hur tidigt man ska starta färden till BB ses över eftersom restiden i många fall förlängs märkbart och för det andra bör också möjligheten att komma till förlossningsavdelningen redan ett par dagar före beräknad tid (en modell som tillämpas i Norge) övervägas för dem som har lång väg.

Rent tidtabellsmässigt är det dock inte praktiskt möjligt att lyfta upp ärendet som ett tema i kommunalvalskampanjen, utan en mera realistisk tidpunkt är valet av ledamöter i de nya landskapens fullmäktigeförsamlingar hösten 2018.  I och med vårdreformen kommer frågan också att höra till landskapens kompetensområde och inte till kommunernas.

Följaktligen är det inte heller de kommunala arbetar- och medborgarinstituten som bör arrangera kurser i hur man förbereder sig för förlossningar (vare sig på vägen eller i största allmänhet).  Det naturliga tillfället att behandla frågan är i samband med de förlossningsförberedelsekurser som ingår i rådgivningsverksamheten och från och med ingången av år 2019 kommer alltså de nya landskapen att ansvara för dessa kurser.

Förbundsstyrelsen föreslår för årsmötet:

  • att Svenska Kvinnoförbundet aktualiserar frågan i samband med landskapsvalet hösten 2018.