Efter #metoo - hur vi skapar en utbildningssektor som är trygg och fri från trakasserier

27.03.2018 kl. 11:03
Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Efter #metoo - hur vi skapar en utbildningssektor som är trygg och fri från trakasserier

Förekomsten av sexuella trakasserier har fått stor synlighet genom kampanjen #metoo. Kampanjen har brutit tystnadskulturen och visat hur strukturellt utsatta flickor och kvinnor är och hur vanliga trakasserier är – ofta så vardagliga att alla inte känner igen dem eller vågar reagera.

De flesta som identifierar sig som kvinnor eller tillhör könsminoriteter har en erfarenhet av trakasserier, sexuella hot och sexuellt våld som genomsyrat uppväxten och påverkat synen på kön, integritet och makt. #metoo har uppmärksammat världen om något som fått fortgå och fortplantas i tystnad. Nu är det vår uppgift som politiker att se till att vi vågar ta nästa steg – att vi vågar börja förändra samhället i grunden.

Metoo skapade en atmosfär som gjorde det möjligt för kvinnor att våga berätta om de strukturella övergreppen i vårt samhälle. Det är politikernas ansvar att ändra de strukturer som skapat så många förövare och offer. Svenska Kvinnoförbundet kräver nu konkreta åtgärder för att motverka trakasserier och ändra vår syn på sexuell och kroppslig integritet.

Många av de vittnesmål vi fick läsa om i det finlandssvenska metoo-uppropet #dammenbrister handlade om övergrepp, trakasserier, sexuellt våld och maktmissbruk som skett inom och grundläggande utbildning. Alla har rätt att leva ett liv fritt från trakasserier och våld och vi har en särskild uppgift i att skydda barn från detta, och i att erbjuda pojkar rätt till mindre destruktiva roller än förövarens. Skolhälsoundersökningen 2017 som gäller unga på årskurserna 8 och 9 visar att trakasserierna sitter djupt i kulturen och blir normaliserade från tidig ålder. Skolan ska vara en trygg plats för alla och grunden för en attitydförändring som ändrar hela samhället kan och bör läggas just inom utbildningssektorn.

Nu är nästa steg att inse att det är dags att åstadkomma en grundläggande förändring i vårt samhälle. Ansvaret kan inte enbart läggas på en enskild institution som utbildningssektorn, utan det är allas ansvar att ingripa och förändra. Svenska Kvinnoförbundet uppmanar alla förtroendevalda, speciellt dem som ansvarar för bildnings- och fritidsverksamhet, att ta ställning och våga kräva förändring och att aktivt delta i utvecklingen för ett tryggare, öppnare och mer medvetet samhälle. Barn har rätten att bli sedda och att skyddas av oss och av samhället – tystnaden ska aldrig mer härska och gynna ojämställd makt.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för​:

 • att implementeringen och resultaten av den nationella planen utgiven av Utbildningsstyrelsen bör uppföljas.
   
 • att kommuner ska inrätta minst en befattning eller utse ansvarspersoner för att jobba med jämställdhet och mot trakasserier.  Bildningsväsendet ska ges särskild vikt, bl.a. med ansvar att ordna och organisera fortbildning av personal inom bildningssektorn. Kampanjinsatser (med teman som tafsande, öknamn, ryktesspridning, porr) krävs vid sidan av det kontinuerliga förnyelse- och fortbildningsarbetet.
   
 • att det ska göras klart för elever och personal vem de kan kontakta ifall de upplever trakasserier och våld. Skolan ska ha utbildade kontaktpersoner. Det är viktigt att det också utanför skolan erbjuds lågtröskelverksamhet att delta i och personer att kontakta
   
 • att mer resurser ges åt ungdomspsykiatrin.
   
 • att lärarutbildningen ska innehålla obligatorisk undervisning i genuspedagogik.

Förbundsstyrelsen har sänt propositionen till SFP:s partidag 2018.