Familjeledighetsersättning också till ensamföretagande kvinnor

27.03.2018 kl. 12:35
Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Familjeledighetsersättning också till ensamföretagande kvinnor

Omkring en tredjedel av företagarna i Finland är kvinnor. Av dessa kvinnor är nästan tre fjärdedelar ensamföretagare.  För ensamföretagare innebär familjeledigheterna ofta stora utmaningar. Att anställa en vikarie åt sig själv under sin moderskaps- och familjeledighet är en kostnad många ensamföretagande kvinnor inte har råd med. Detta betyder att de ofta måste lägga företaget på is under sin familjeledighet.

Företagare med anställda kan dock ansöka om familjeledighetsersättning av Folkpensionsanstalten (FPA) för kostnader som orsakas av en kvinnlig arbetstagares föräldraskap. Summan uppgår till maximalt 2500 €. Däremot får företagare inte ut denna ersättning för sina egna föräldraskapskostnader, vilket sätter de ensamföretagande kvinnorna i en klart sämre position än andra företagare. Det kan de facto hindra mången ensamföretagande kvinnas beslut att bilda familj.

Finland behöver fler små och medelstora företag. Enligt en undersökning av EU-kommissionen är företag som är ledda av kvinnor ofta mera lönsamma än företag ledda av män. För att uppmuntra fler kvinnor att bli företagare, måste den orättvisa behandlingen av ensamföretagande kvinnor visavi ersättningen från FPA för föräldraskapskostnader omedelbart åtgärdas.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för​:

  • att våra representanter i riksdagen bör arbeta för en lagändring så att också kvinnliga ensamföretagare själva omfattas av familjeledighetsersättningen.

Förbundsstyrelsen har sänt motionen till SFP:s partidag 2018.