Mer feminism i vår utrikes- och säkerhetspolitik - trygghet som global rättighet

27.03.2018 kl. 12:55
Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Mer feminism i vår utrikes- och säkerhetspolitik - trygghet som global rättighet

Feministisk utrikes- och säkerhetspolitik innebär en strävan efter jämlikhet och jämställdhet med fokus på trygghet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Det är ett välkommet nytt perspektiv inom den tradition som länge härskat inom västerländsk utrikes- och säkerhetspolitik.

Traditionellt har säkerhetspolitik ofta tolkats i termer av militärt skydd, bevarande av den nationella eller globala säkerheten mot yttre hot. Feministisk utrikes- och säkerhetspolitik breddar på innebörden genom att lägga fokus på individen och hennes upplevelse av och rätt till trygghet. Trygghet som begrepp innefattar här både uppfyllandet av de basbehov människor har, såsom mat, skydd och hälsovård, och individens rätt att leva utan våld och utan hot om våld. Feministisk utrikes- och säkerhetspolitik påminner om att det mest långsiktiga sätten att motverka de flesta hotbilder är att bekämpa klimatförändringen och samhällelig segregering och att sträva efter global rättvisa. Alla har rätt att leva tryggt oberoende av sin bakgrund.

En av grundtankarna i feministisk utrikes- och säkerhetspolitik är att många av de nya hotbilderna som marscherat fram på den säkerhetspolitiska kartan är följder av ojämställdhet och en orättvis fördelning av resurser och att många nya utmaningar och hot härstammar ur ett ohållbart utnyttjande av naturresurser och den klimatförändring det lett till. Allt mer sällan handlar hoten om krig mellan två nationer, vi ser istället en växande mängd globala och nationella utmaningar såsom hybridkrigföring, cyberhot och flyktingströmmar som följd av konflikter och klimatförändring. Genom feministisk utrikes- och säkerhetspolitik jobbar man aktivt för att förstå komplexiteten i konflikter och erbjuda nya verktyg för att lösa dessa mångbottnade utmaningar med vetskapen om allas lika värde och rätt till trygghet som utgångspunkt.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för​ att skapa en mer feministisk syn på utrikes- och säkerhetspolitiken i Finland genom:

 • att arbeta för ett bredare säkerhetsbegrepp som innefattar rätten till trygghet och att det blir en viktig faktor i utrikes- och säkerhetspolitiskt arbete.
   
 • att uppmana SFP och partiets representanter i riksdagen att verka för att bekämpandet av klimatförändring prioriteras i allt beslutsfattande och i alla globala organ vi medverkar i som nation, såsom EU och FN.
   
 • att uppmana SFP och partiets representanter i riksdagen att verka för att mer resurser läggs på biståndsarbete som prioriterar jämställdhet och flickors och kvinnors rätt till utbildning, ett av de effektivaste sätten att skapa välstånd.
   
 • att uppmana SFP och partiets representanter i riksdagen att verka för att jobba för fred genom icke-militära medel såsom fredsmedling och konflikthantering samt för att mer kvinnor att delta i såväl fredsbevarande och fredsmedlande uppgifter som i återuppbyggandet av samhällen efter konflikter. En viktig del av feministisk utrikespolitik är att arbeta för att kvinnor och minoriteter aktivt deltar i samhällsbygget och beslutsfattandet.
   
 • att uppmana SFP och partiets representanter i riksdagen att verka för att prioritera mänskliga rättigheter, vilket t.ex. innebär att man inte idkar vapenhandel med länder i krig.
   
 • att SFP i samråd med Svenska Kvinnoförbundet och SU drar upp riktlinjer för rörelsens liberalfeministiska utrikespolitik.

Förbundsstyrelsen har sänt motionen till SFP:s partidag 2018.