Avgift inom småbarnspedagogik

24.03.2019 kl. 19:33
Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019

Avgift inom småbarnspedagogik

Grunderna för uträknandet av avgiften inom småbarnspedagogiken bestäms i lag och baserar sig på familjens skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan vårdnadshavare samt för en person som lever med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.

Avgifterna bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året. Som skattepliktiga inkomster kan beaktas också motsvarande skattepliktiga inkomster som har fastställts vid den senast verkställda beskattningen, höjda med de procenttal som Skatteförvaltningen årligen bestämmer i sina beslut om beräkningsgrunderna för förskottsuppbörden. (Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016), 11 §)

I en del kommuner räknas familjers där ena eller båda vårdnadshavarna är företagare avgift ut baserat på företagets resultat. Detta skapar en situation med stora krav på utredning av en företagare. Praxis för detta skiljer sig dessutom åt mellan kommuner, för en del kommuner räcker det med ett inkomstintyg, andra vill ha resultaträkning och ytterligare någon kräver in balansräkningen. Detta trots att företagets resultat och kapital i de flesta fall inte över huvud taget har något med privatpersonens skattepliktiga förvärvsinkomst. För arbetstagare grundar sig uträkningen på senaste löneintyg. För att säkerställa en jämlik behandling av familjer borde även företagares avgift grunda sig på de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna.

Om kommunerna skulle basera beslut om avgiften på uppgifter ur inkomstregistret skulle arbetstagare och företagare med aktiebolag behandlas jämlikt. Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå.

Enskilda näringsidkare, ansvariga bolagsmän i kommanditbolag och öppna bolag lyfter inte lön som anmäls till inkomstregistret, utan de blir beskattade enligt bolagets vinst. Vi anser att deras avgift i jämlikhetens namn bör basera sig på den senaste beskattade inkomsten eller den senaste inlämnade skattedeklarationen. Eftersom en företagares inkomster varierar från månad till månad ger en resultat- och balansräkning inte en rättvis bild av företagarens inkomster.

Senska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att förbundet arbetar för att de politiker som representerar SFP och Kvinnoförbundet i riksdagen verkar för:

  • att kostnaden för dagvård sänks för alla barn, bland annat genom att övergå till minst fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag för alla över 3-åringar.