Sedlighetssårande marknadsföring 

25.04.2022 kl. 10:44
Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022

Offentlig service har utlokaliserats av den finländska staten till privata näringsidkare. Medborgare kan hämta ut sitt nya pass i kiosker och privata butiker erbjuder post-service. För att sköta sina myndighetsärenden kan man inte undvika att gå in i privata näringsidkares lokaler och även minderåriga har ärenden in i kiosker och butiker.  

 

När privata näringsidkare tar sig an offentliga uppdrag bör centrala myndigheter ställa krav på lokaliteter, hur varor ställs upp samt marknadsföring. Det innefattar t.ex. tidningar med pornografiskt innehåll och tidningar med pornografiska pärmar. 

 

Enligt Strafflagen 650/2004 17 kap 18§ kan man dömas till böter eller fängelse för spridning av pornografisk bild på ett sedlighetssårande sätt. Lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna 566/2020 stöder konsumenters rätt till en etisk korrekt miljö för att sköta sina dagliga ärenden. 

 

Kiosker och butiker är inte offentliga platser som sådana, men de erbjuder tjänster och varor även till minderåriga som det finns skäl att skydda mot sedlighetssårande marknadsföring. 

 

Svenska Kvinnoförbundet i Närpes rf yrkar därför på: 

ATT Svenska kvinnoförbundet aktualiserar lagarnas efterföljande gällande sedlighetssårande marknadsföring, speciellt gällande miljöer och serviceställen, t.ex. kiosker och butiker, som kunderna besöker för att uträtta myndighets- eller postärenden. 

ATT Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att lagar som stöder konsumenters rätt till en etisk korrekt miljö för att sköta sina dagliga ärenden iakttas och efterföljs även av de myndigheter som utnyttjar kiosker och butiker som serviceställen i sin verksamhet 

Svenska Kvinnoförbundet i Närpes rf 

Marianne Nyqvist-Mannsén, ordförande      Ann-Sofie Smeds-Nylund, kassör 

 

Förbundsstyrelsens svar:  

Motionen synliggör en alltid lika aktuell fråga; hur mycket och var är det tillåtet eller moraliskt rätt att marknadsföra pornografiska tidningar? Svenska Kvinnoförbundet antog år 2021 en motion där vi vill att alla barn ska få en porrfri uppväxt och rätten att utveckla sin egen sexualitet utan porrindustrins påverkan, detta borde även innefatta lokaler dit man mer eller mindre måsta ta sig för att uträtta vardagliga ärenden. Som motionären påpekar i brödtexten stöds detta förslag i lag men förverkligas inte i praktiken. Pornografiskt material exploaterar ofta kvinnokroppen och kan betraktas som kvinnofientlig, det bidrar till en skadlig och utdaterad syn på kvinnor och bör inte paraderas upp i butiker och kiosker. Marknadsföringen på allmänna platser ska vara sådan att minderåriga inte kommer i kontakt med sådant som inte platsar i barnets eller den ungas värld. Till det hör bland annat sedlighetssårande bilder och bildupptagningar. I strafflagen 17 kap 20 § stadgas om sedlighetssårande marknadsföring.

I enlighet med lagen ska den som i förvärvssyfte till en person som inte har fyllt 15 år överlåter, offentligt ställer ut till allmänt påseende, utan mottagarens samtycke tillställer någon, eller på ett sätt som väcker allmän anstöt offentligt i annons, broschyr, affisch eller annan reklam bjuder ut till försäljning eller förevisarbilder, bildupptagningar eller föremål som är sedlighetssårande och därigenom ägnade att väcka allmän anstöt, ska för sedlighetssårande marknadsföring dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.  Ur motiveringen till lagen framkommer att syftet med paragrafen är att kriminalisera spridning av ” sedvanlig pornografi då den sker på ett sätt som kränker enskilda människors rätt att i vardagslivet slippa konfronteras med pornografi mot sin vilja”. I första hand gäller begränsningarna på allmänna platser, såsom i butiker, kiosker och på gator. 

 

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för: 

ATT marknadsföringen och produkterna på allmänna platser ska vara sådana att minderåriga inte kommer i kontakt med sådant som inte är lämpligt i barnets eller den ungas värld.